แม่ฮ่องสอน-ประธานสาขาแม่ฮ่องสอนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา แต่งตั้งคณะทำงาน

แม่ฮ่องสอน-ประธานสาขาแม่ฮ่องสอนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา แต่งตั้งคณะทำงาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564. นายยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ ประธานสาขาแม่ฮ่องสอน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภาระกิจต่างๆของสมาคมฯและด้วยสถานะการณ์ที่มีชนกลุ่มน้อยจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะในประเทศเพื่อนบ้านอพยพเข้ามาหลบภัยในเขตตำบลแม่สามแลบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. พันโท เรืองฤทธิ์ เสาวพนธ์ เป็นรองประธานฯ 2. นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เป็นรองประธานฯ 3. นาย ศรายุทธ ยิ้มยวน เป็น ที่ปรึกษาประธานฯ 4.ว่าที่พันตรี รุ่งโรจน์ โพธิ์ทอง ที่ปรึกษาประธานฯ 5. นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ ที่ปรึกษาประธานฯ โดยให้ทำหน้าที่ต่างๆตามที่ ประธานฯมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ปัจจุบันสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา มีท่านพลเอก วิชิต ยาทิพย์ สมาชิกวุฒิสภาฯ เป็นนายกสมาคม ได้มอบนโยบายให้ประธานสาขา ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้านแก่พี่น้องชาวไทยและกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Related posts