ชุมพร – จัดประชุมเครือข่ายสถิติร่วมสานสัมพันธ์มาดีโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ

ชุมพร – จัดประชุมเครือข่ายสถิติร่วมสานสัมพันธ์มาดีโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ

 

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.030 น นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปี 2563 ออกไปก่อน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคตและภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้แก่เครือข่ายสถิติในพื้นที่หรือประชาชนทั่วไป เพื่อรักษาเครือข่ายสถิติของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะที่สำนักงานสถิติจังหวัดได้ประสานงานไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดทำสำมะโนประชากรในอนาคต รวมถึงการจัดทำโครงการเร่งด่วนขนาดใหญ่อื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนพี่น้องเครือข่ายสถิติในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=76u0NHl4ZDw[/embedyt]

 

 

นางสาวอรอนงค์ เสนปาน หัวหน้าสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะซึ่งเป็นไปตามมาตรา 6 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหารของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งใช้เป็น ฐานในการคาดประมาณจำนวนประชากรในอนาคต

 

 

ซึ่งโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยภายในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินได้ยากขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่ไม่เอื้อต่อการได้มาซึ่งข้อมูล เช่น ประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการให้ข้อมูลน้อยลง ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและลักษณะความเป็นอยู่ของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งประชาชนมีความเป็นส่วนตัวสูงไว้วางใจผู้อื่นน้อยลง ดังนั้นก่อนคาบการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลของโครงการสำมะโน สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร จึงได้ดำเนินการประสานงานเครือข่ายประกอบด้วย 3 ภาคส่วนได้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและอาคารสูงหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานสนามในพื้นที่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อเครือข่ายไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตรวมทั้งได้ดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสัมมนาเพื่อสื่อสารหรือแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนการปฏิบัติงานจริงไว้ก่อนแล้ว

 

 

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะด้วยวิธีแบบดั้งเดิมหรือการสัมภาษณ์แบบ face to face ได้คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะจึงมีมติให้เลื่อนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะออกไปก่อนในปี 2563  สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโน ดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อรักษาเครือข่ายที่ได้ประสานงานเอาไว้ก่อนหน้านี้พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำสำมะโนประชากรในอนาคตและการจัดทำโครงการเร่งด่วนขนาดใหญ่อื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป รวมทั้งต่อยอดการสร้างเครือข่ายดังกล่าวให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการสำมะโนสำรวจต่างๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดในระดับพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts