ชุมพร – ล้ง ศิริมงคล  เตรียมต้อนรับตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะลงพื้นที่จุดรับซื้อ

ชุมพร – ล้ง ศิริมงคล  เตรียมต้อนรับตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะลงพื้นที่จุดรับซื้อ

ล้งดีเดย์เดือนกรกฎาคม  บ. ศิริมงคล คอร์เปอเรท กรุ๊ป จำกัด มั่นใจมาตรการ ตรวจเข้มข้นตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

วันที่ 5 กรกฏาคม 2564  เวลา 13.30 น. มีผู้แทนของสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะฯ ให้เกียรติเข้ามาดูการรับซื้อทุเรียนและกระบวนการคัดเลือกผลทุเรียนคุณภาพจากจังหวัดชุมพร เพื่อนำเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่านระบบ Z00M ได้รับเกียรติจาก นางสาวตรียนัย ตุงคะเสน ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7ร่วมตรวจประเมิน โรงคัดบรรจุทุเรียน ตามแผนการตรวจประเมิน ผลไม้ส่งออกของสำนักงานการศุลกากรจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(GACC)

กรมวิชาการเกษตร ไม่หวั่นตอบรับจีนขอสุ่มตรวจสวนทุเรียนลำไย มังคุด และมะพร้าวพร้อมโรงคัดบรรจุ ย้ำความเชื่อมั่น ผลไม้ไทยปลอดภัยทั้งศัตรูพืชและโควิด พร้อมส่งแผนตรวจ ประเมินสวนและ ล้งดีเดย์เดือนกรกฎาคม มั่นใจมาตรการ ตรวจเข้มข้นตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิด เผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง แจ้งว่า สำนักงานการศุลกากรจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้มีหนังสือแจ้งขอสุ่มตรวจประเมินสวนและโรงคัด บรรจุผลไม้ทุเรียน ลำไย มังคุด และมะพร้าวของไทยที่ส่ง ออกไปจีน ทั้งเรื่องการควบคุมดูแลศัตรูพืชในสวนผลไม้และ มาตรการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอให้กรมวิชาการเกษตรจัดแผนการตรวจประเมินโดยให้ มีเจ้าหน้ากรมวิชาการเกษตรปฏิบัติงานจริงให้เห็นในระหว่าง การตรวจประเมินผ่านระบบ Zoom ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เสนอแผนการตรวจประเมิน สวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้ง 4 ชนิดให้จีนพิจารณาตรวจ ประเมินในช่วงเดือนกรกฎาคม จำนวน 3 สวน 3 โรงคัด บรรจุ ต่อ 1 พืช โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียม ความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุ ก่อนที่ฝ่ายจีนจะแจ้งผลการพิจารณาแผนการสุ่มตรวจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า นอกจากนี้หน่วยงาน GACC ของจีนยังได้แจ้งให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน

กรณีตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์ สินค้า ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิความเย็นสินค้าตั้งแต่ออกจากแหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภค (cold chain) ณ ด่านนำเข้า โดย หากตรวจพบครั้งที่ 1 และ 2 ระงับการยื่นขอนำเข้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หากถูกตรวจพบครั้งที่ 3 ระงับการนำเข้าเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีการดำเนิน การตามแนวทางป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ตาม ข้อปฏิบัติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมถึงการย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมสุข อนามัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสินค้าและ บรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด”ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ เราต้องพลิกวิกฤติให้เป็น โอกาส ตอกย้ำให้จีนเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเข้ม งวดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะพืชทั้ง 4 ชนิดที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกไปจีนมากที่สุด โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-15 มิถุนายน 2564 ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนแล้วปริมาณ 253,017 ตัน มูลค่า 31,069 ล้านบาท

นายปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานบริหารบริษัทศิริมงคล คอร์เปอเรท กรุ๊ป จำกัด กล่าวบริษัทศิริมงคล คอร์เปอเรท กรุ๊ป จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์รับซื้อผลไม้ที่มีมาตรฐานของประเทศไทย และยังเป็นตัวแทนศูนย์รับซื้อผลไม้ที่ได้มาตรฐานของชาวชุมพร และจะเป็นตัวแทนรับซื้อทุเรียนและกระบวนการคัดเลือกผลทุเรียนคุณภาพจากจังหวัดชุมพร เพื่อนำเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีน ในนามของชาวชุมพร ต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts