พรลพัชร นั่งนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ คนใหม่

พรลพัชร นั่งนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ คนใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) ประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมแถลงผลงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ๒ ปี ตามกฏข้อบังคับของสมาคมฯ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้มีความสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ตามกฎข้อบังคับของสมาคมฯ โดยที่ประชุมมีการเสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นนายกสมาคมฯ ๒ คน ๑. นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมคนเก่า , ๒. นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย ผลการเลือกตั้งที่สมาชิกลงคะแนน นางสาวพรลพัชรฯ ได้ ๔๕ คะแนน และนายบริพันธ์ฯ ได้ ๓๒ คะแนน นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย จึงได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่แทนนายบริพันธ์ ด้วยคะแนนห่างกัน ๑๓ คะแนน และนับว่านางสาวพรลพัชรฯ เป็นนายกสมาคมนักวิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) หญิงคนแรกของสมาคม

ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นั้นจะมี ๒๕ คน โดยมาจากการเลือกตั้ง ๑๒ คน และอีก ๑๒ คน จะเป็นอำนาจของนายกสมาคมฯ แต่งตั้ง สำหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ๑๒ คน จากผู้สมัครจำนวน ๑๘ คน โดยผลสรุปการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ได้แก่ นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในวาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง ๑๒ คน มีรายนามตามลำดับดังนี้
๑.) นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ (๖๓ คะแนน)
๒.) นายถวิล ปานศรี (๕๔ คะแนน)
๓.) ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี (๔๗ คะแนน)
๔.) นายนำชัยชนะ ดีวิ (๔๔ คะแนน)
๕.) นายต่อพงศ์พันธ์ กิ่งจันทร์ (๔๓ คะแนน)
๖.) ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ (๔๒ คะแนน)
๗.) นางจินตนา ชูชาติ (๔๒ คะแนน)
๘.) นางสาวเจนกิจ นัดไธสง (๔๑ คะแนน)
๙.) นายประยูร จันเปรม (๓๙ คะแนน)
๑๐.) ดร.วรรธิดา สงขาว ( ๓๘ คะแนน)
๑๑.) นายเสน่ห์ พึ่งทอง (๓๘ คะแนน)
๑๒.) นางสาวเนตรทราย โรจนศักดิ์ชัย (๓๖ คะแนน)

ประวัติ นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย ชื่อเล่น “มุ้ย” เป็นสมาชิกสามัญรุ่นที่๓๙ เคยร่วมปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเหรัญญิก ในคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลายสมัย และเป็นผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชนราชภักดีประเทศไทย เคยเป็น ผอ.สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมวัดปัญญานันทาราม #ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสำนักวิชาเวชศาตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนาวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เจ้าของรางวัลเทพทองพระราชทาน บุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง ปี ๒๕๔๕ รางวัลหม่อมงามจิตต์บุรฉัตรและรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน ผู้ประพันธ์เพลงเพลงพื้นบ้านภาคอิสานยอดเยี่ยมและเพลงสร้างสรรค์สังคมรวม ๗ รางวัล

เสร็จการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมสมาชิกที่เดินทางมาใช้สิทธิ์จากทั่วทุกสารทิศร่วมแสดงความยินดีพบปะทักทาย และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมอยู่วิทยาสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ พหลโยธิน ๗ (ซ.อารีย์) หน้ากรมสรรพากร สามเสนใน พญาไท กทม.

ศุภกร เอี่ยมสนธิ สวทท.๔๓ ภาพ /เจนกิจ นัดไธสง สวทท.๖๘ รายงาน

Related posts