รมช.แรงงาน ขึ้นเหนือ ลุยพื้นที่น่าน-แพร่ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

รมช.แรงงาน ขึ้นเหนือ ลุยพื้นที่น่าน-แพร่ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

“นฤมล” รมช.แรงงาน ขึ้นเหนือลุยพื้นที่จังหวัดน่าน-แพร่ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานและสถานประกอบกิจการในพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลัง

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยดร.ภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะให้การต้อนรับ

จุดแรกของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เดินทางให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 330 ชุดให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

 

หลังจากนั้น รมช.และคณะร่วมรับฟังทิศทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดน่าน สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  มาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อมกรณีมีการแพร่ระบาด มาตรการและแผนงานโครงการในการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นภาพรวมทั้งจังหวัด ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน

นอกจากนี้ยังรับฟังข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงานของจังหวัดน่าน ผลการขับเคลื่อนด้านแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ความต้องการแรงงานต่างด้าว การเตรียมความพร้อมในการนำแรงงานต่างด้าวชาวลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทย

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการให้การทำงานในพื้นที่มีความเข้มแข็งขึ้น เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสำรวจอุปสรรคในการพัฒนาจังหวัด และประเด็นที่จังหวัดต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อรวบรวมและนำเสนอในที่ประชุมครม. ต่อไป

โดยจังหวัดน่านมีประชากร 477,882 คน วัยแรงงานจำนวน 246,370 มีงานทำ 242,176 คน และว่างงาน 813 คน รอฤดูกาล 3,381 คน ส่วนข้อมูลการเป็นผู้ประกันตนมีจำนวน 45,842 คน (อยู่ใน ม.33 จำนวน 15,616 คน ม.40 จำนวน 23,793 คน ม.39 จำนวน 6,433 คน) และเป็นแรงงานนอกระบบ 186,634 คน  ซึ่งจังหวัดน่านมีสถานประกอบกิจการจำนวน 1,670 แห่ง โดยจังหวัดเป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตามยังมีแรงงานและสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบ มีสถานประกอบกิจการปิดกิจการ 317 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน 1,981 คน ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือโรงแรม  และมีสถานประกอบกิจการปิดกิจการชั่วคราว จำนวน 2 แห่ง ได้ดำเนินการตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ผ่านทางระบบ Internet ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เสนอโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับสถานการณ์ โควิด-19 เป็นกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป้าหมาย 520 คน ปัจจุบันรอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน ได้ปรับเป้าหมายการฝึก นำงบประมาณปกติมาดำเนินการฝึกได้จำนวน 12 รุ่น รวม 244 คน นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะฝีมือให้กับผู้สูงอายุ และทหารก่อนปลดประจำการด้วย สำหรับความต้องการด้านแรงงานต่างด้าวนั้น มีสถานประกอบกิจการต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวรวม 51 คน และมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการนำแรงงานต่างด้าวชาวลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น จังหวัดน่านกำหนดให้มีการกักตัว 14 วัน ก่อนออกใบอนุญาตทำงาน โดยมีการตรวจคัดกรอกตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

Related posts