นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้าพบ เพื่อพูดคุยหารือผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน

นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้าพบ เพื่อพูดคุยหารือผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก
นายชัยธวัช เนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ให้ความอนุเคราะห์ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้าพบ เพื่อพูดคุยหารือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน เพื่อให้คนพิการมีโอกาส มีงานทำ มีโอกาส ได้แสดงศักยภาพของความสามารถของคนพิการ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการดำรงชีวิต อีกทั้ง ได้หารือในการที่จะขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงาน ในส่วนของภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ 2556#มาตรา_33 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐทั้งนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน และ #มาตรา_35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุน ตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจจะให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบอย่างบูรณาการร่วมกัน ต่อไป
#ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
#คนพิการยุคใหม่หัวใจเดียวกัน
#สร้างงาน_สร้างอาชีพ_สร้างรายได้_เพื่อคนพิการไทย

Related posts