นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างนวัตกรรมทางการสื่อสารกับเครื่องสังคม เพื่อสร้างการสื่อสารให้คนพิการ

นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างนวัตกรรมทางการสื่อสารกับเครื่องสังคม เพื่อสร้างการสื่อสารให้คนพิการ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ทำความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณะบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ส้มโอ ที่ได้มีความคิดเห็นร่วมกันที่จะเริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งดีๆในการที่จะสร้างนวัตกรรมทางการสื่อสารกับเครื่องสังคม เพื่อสร้างการสื่อสารให้คนพิการได้รับนั้นสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบที่เป็นประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และในเร็วๆนี้จะมีการร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงการทำงานเขิงบูรณาการและประสานความร่วมมือ ร่วมใจ ของคนปกติและคนพิการทางการมองเห็น
ทั้งนี้การสื่อสารในรูปแบบที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเหลือให้คนพิการที่ขาดโอกาส ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่างๆที่อาจจะไม่สะดวกอย่างเช่นคนปกตินั้น การร่วมมือกันในครั้งนี้การพัฒนาสร้างนวัตกรรมการสื่อสารจะเป็นการสร้างและอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทุกประเภทได้เข้าถึง ต่อไป

Related posts