นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนามาตราฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนามาตราฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันอังคาร 25 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 9.30-12.00 น. ที่ผ่านมา ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนามาตราฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาเรื่องคัดเลือกคนพิการต้นแบบจำนวน (2ราย)🔻
รายชื่อมีดังนี้
✔️1.นางสาวฐิติรัตน์ ศรีรุ่งเรือง มีความพิการทางการเคลื่อนไหวฯ
✔️2.นางสาวพเยาว์ จี้เพชร มีความพิการทางการเคลื่อนฯ
ครั้งที่1/2563 ✨
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
โดยวัตถุประสงค์ในการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคคล ที่ดำเนินงานกิจกรรม เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ ประชาชนคนพิการและสังคมโดยทั่ว ถึงแม้จะมีสภาพร่างกายที่ไม่สมประกอบ แต่ด้วยความมีจิตอาสาที่อยากจะขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนที่มีจิตใจตั้งมั่นในการทำความดีเพื่อประชาชนคนพิการและสังคม และประเทศชาติ ให้มีความเอื้อเฟื้ออารีและร่วมมือในการขับเคลื่อนโอกาสทางสังคมที่ดี ต่อไป

Related posts