ชุมพร – (ODS and MIS center) ให้บริการรักษา การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก

ชุมพร – (ODS and MIS center) ให้บริการรักษา การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.  แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก พร้อมกับ  นพ.วิบูลย์  ทองด้วง

ศัลยแพทย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และการผ่าตัดแผลเล็ก  นพ. ฉัตรชัย พิริยะประกอบ รองผอก.ฝ่ายการแพทย์ คุณสุนทร ไทรชมภู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  คุณนฤมล ตั้งเจริญธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นพ.ไพรัช  ศิริกุล ศัลยแพทย์  นพ.ภคณัฏ  กรฤทธิ์ นพ.ยุทธดนัย มีชัย    นพ.พยัพย์ พยัพย์พานนท์   นพ.กานต์ ธีรสัมพันธ์  พญ.กุลนันท์  นนทแก้ว  นพ.อธิคม บัวเลิศ ทีมผ่าตัด ODS & MIS    ณ อาคารผู้ป่วยนอกเดิม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นพ.วิบูลย์  ทองด้วง กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้มีการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับบ้านและการผ่าตัดแผลเล็ก เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทั้งการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก และในทุกโรคหัตถการ ลดระยะเวลาของการรอคิวผ่าตัดของผู้ป่วย ลดความแออัดในโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ลดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้ป่วย  ญาติ และโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลห้องผ่าตัด  วิสัญญีพยาบาล และพยาบาลประสานงานเพื่อร่วมพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็กต่อไป

แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ เปิดเผยว่า (ODS and MIS center)การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแบบแผลเล็ก ได้เปิดให้บริการในหลายแผนก ทั้งศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมกระดูกสูติกรรม ตา โสต คอ นาสิก และ อายุรกรรม ทางเดินอาหารและมีแนวโน้มขยายเพิ่มมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด รวมถึงการติดตามต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล การติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาจึงมีความสำคัญในทุกขั้นตอน จึงขอให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแบบแผลเล็กให้ทุกคนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง และขอให้การดำเนินงานจงบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ขาวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts