รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุมหารือเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานตามโครงการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก มุ่งสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19

รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุมหารือเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานตามโครงการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก มุ่งสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19

ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุมหารือเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานตามโครงการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก มุ่งสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19 โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม. จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 จังหวัดพิษณุโลก

Related posts