สกพอ. รับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ และร่วมติดตามความก้าวหน้าการสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน EEC

สกพอ. รับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ และร่วมติดตามความก้าวหน้าการสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน EEC

 

เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2564 นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ สกพอ. ให้การต้อนรับและบรรยายความคืบหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้แก่คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานและติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน อีอีซี ณ โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ภายในวังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ และได้ไปดูการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการเกษตรเพื่อควบคุมการใช้น้ำลดต้นทุนให้เกษตรกร ณ สวนทุเรียนบัวแก้ว ต.วังจันทร์ รวมถึงติดตามโครงการเมืองอัจฉริยะ 5G และการพัฒนาระบบ 5G

เพื่อยกระดับทั้งด้านอุตสาหกรรม การศึกษา และคุณภาพชีวิตประชาชนใน อีอีซี เทศบาลตำบลบ้านฉาง พร้อมทั้งรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานต่าง ๆ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยรองศาสตราจารย์ชิตเหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี ได้บรรยายเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการเมืองอัจฉริยะ 5G และแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และ อีอีซี โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ ด้วย

 

Related posts