เกษตรฯ.”เร่งปฏิรูปฐานรากภาคเกษตรครั้งใหญ่ คิกออฟรับสมัครร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ทั่วประเทศพรุ่งนี้ หวังแก้ปัญหาความยากจนและหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน

“เกษตรฯ.”เร่งปฏิรูปฐานรากภาคเกษตรครั้งใหญ่ คิกออฟรับสมัครร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ทั่วประเทศพรุ่งนี้ หวังแก้ปัญหาความยากจนและหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงวันนี้(26ส.ค.)ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเดินหน้าโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ9,805ล้านบาทภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
โดยจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันพรุ่งนี้(27ส.ค.)ถึงวันที่2กันยายน ครอบคลุม4,009ตำบลๆละ16รายทุกภาคทั่วประเทศคิดเป็นจำนวนเกษตรกร64,144รายรวมทั้งการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่อีกตำบลละ8คนรวม 32,072คนเพื่อช่วยการดำเนินงานโครงการซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะให้เข้าใจศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2564
นายอลงกรณ์กล่าวว่า โครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้นโยบายพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(Sustainable Agriculture)ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือเป็นการวางรากฐานภาคเกษตรครั้งใหญ่ที่สุดโดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะแก้ปัญหาเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศที่ประสบปัญหาติดกับดักความยากจนและหนี้สินได้อย่างยั่งยืนโดยแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่64,144แปลงยังจะเป็นต้นแบบในการเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายวิถีแห่งเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศต่อไป
สำหรับโมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่จะออกแบบพื้นที่การพัฒนา3ไร่ออกเป็น4ส่วนได้แก่ พื้นที่แหล่งน้ำและประมง30%พื้นที่ทำนา30%พื้นที่เกษตรผสมผสานไม้ผลไม้เศรษฐกิจ30%พื้นที่อยู่อาศัยและทำปศุสัตว์10%เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพมีกินมีใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ในภาพรวมของประเทศเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่6.8ล้านครัวเรือนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นสามารถก้าวพ้นความยากจนและหนี้สินได้อย่างยั่งยืนและประเทศจะมีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น192,432ไร่มีแหล่งน้ำใหม่ใน75จังหวัดอีกอย่างน้อย64,144แห่ง
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

Related posts