โครงการศึกษา จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง

โครงการศึกษา จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนงานการขนส่งจราจร นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report )โครงการศึกษา จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน

Related posts