พก. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พก. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันนี้ (26 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับคนพิการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ตัวแทนเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 89 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) มาให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

Related posts