ชลบุรี-รองเลขา EEC ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี บรรยายความก้าวหน้าของโครงการ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี)

ชลบุรี-รองเลขา EEC ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี บรรยายความก้าวหน้าของโครงการ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี)

เมื่อวันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม 63 ที่ผ่านมา ณ.สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี งานสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อีอีซี สกพอ.ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน อีอีซี ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ องค์กรภาคประชาสังคม แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค อีอีซี รวมถึงความคืบหน้าโครงการต่างๆของอีอีซีและสามารถนำไปขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้
โดยมีนางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้บรรยายถึงความก้าวหน้าของโครงการ อีอีซี และ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำความเข้าใจ ชี้แจงเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ฯโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถาม เกี่ยวกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินฯรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อีอีซี โดยมีกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากภาคประชาชน จาก 5อำเภอ ใน จ.ชลบุรี ได้แก่ อ.เมืองชลบุรี บางละมุง ศรีราชา สัตหีบ เกาะสีชัง และ คุณวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ผู้แทนกลุ่มผู้สนับสนุน อีอีซี มีผู้เข้าร่วม กว่า 200 ท่านทั้งนี้ สกพอ.มีจัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ อีก 4 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด อีอีซี

Related posts