พิษณุโลก-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัด โครงการ เตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการ

พิษณุโลก-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัด โครงการ เตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการ

ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ตามแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการฉบับที่ 1 พ. ศ. 2560 ถึง 2564
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติมีความรู้ความเข้าใจ ถึงความหมายของคนพิการและความแตกต่างของคนพิการในแต่ละประเภท รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท โดยกำหนดการระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งเชิญ ประธานศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน (CIC) ร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นางสาววิลาสินี สุดรัก ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผนงานหมายเลขโทรศัพท์ 061- 996- 6549 เป็นผู้ประสานงาน

Related posts