สงขลา-เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์มนุษย์ล้อภาคใต้ และสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาร่วมปรึกษาการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

สงขลา-เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์มนุษย์ล้อภาคใต้ และสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาร่วมปรึกษาการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์มนุษย์ล้อภาคใต้ และสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ร่วมปรึกษา หารือ และ พูดคุย กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เรื่องการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และคนทั้งมวล ที่จะมาเข้ารับบริการต่างๆ ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนในจังหวัดสงขลา และลงพื้นที่สำรวจสถานที่ ต่างๆ โดย เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์มนุษย์ล้อภาคใต้ จากจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และกระบี่ เป็นจิตอาสาและตัวแทนเสมือนการทูตดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและให้ความรู้พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจระหว่าง คนพิการ และสถานประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้มีความตระหนักถึงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับในการเดินทางของคนพิการ และคนทั้งมวล ในการออกแบบที่เป็น”อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และกฎหมายกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนทุกคน ใช้ได้ เข้าถึง อย่างเท่าเทียมกัน ในสังคมต่อไป

Related posts