อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ร่วมกับหลายหน่วยงานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ

อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ร่วมกับหลายหน่วยงานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ

เมื่อวันที่๒๗-๒๘ส.ค.๖๓ ที่ผ่านมา ณ.โรงแรมCS อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี คุณสือนะ ดีสะเอะ อุปนายกสมาคม คนพิการภาคใต้ร่วมกับสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้,สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Minority Right Group international(MRG) กับการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่มีความแตกต่างหลากหลายวันแรกการสะท้อนปัญ
หาของแกนนำคนพิการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดสงขลารวมทั้งตัวแทนภาคประชาสังคม(กลุ่มดวงใจเป็นหนึ่ง)-วันที่สองผู้แทนภาครัฐและส่วนท้องถิ่นจำนวน๒๑หน่วยงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเสวนาฯ-ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts