ชุมพร –  เปิดตลาด Organic Farm Outlet ชุมพร  สำนักงาน ธกส.จับมือ สมาพันธุ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพรเข้าถึงแหล่งเงินทุ่น

ชุมพร –  เปิดตลาด Organic Farm Outlet ชุมพร  สำนักงาน ธกส.จับมือ สมาพันธุ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพรเข้าถึงแหล่งเงินทุ่น

วันที่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30น. สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายวิบูลย์รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร และ นางภัสวรรณ จันทร์ดี ผอ.กรมการค้าภายใน แทน นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาด Organic Farm Outlet ชุมพร ณ บ้านเขานาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพร[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=xCfpB2WgazE[/embedyt]

ทั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อน “ชุมพรมหานครเกษตรอินทรีย์” และการลงนามบันทึกความร่วมมือเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายของบรรษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมจากทั่วประเทศ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ SME ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดย ธ.ก.ส..ได้เพิ่มช่องทางการให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เข้าถึงแหล่งทุนโดยตรง นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม ชม ชิม ช็อป สินค้าเกษตรอินทรีย์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปราชญ์เกษตรอินทรีย์ 17 กิจกรรมประกอบด้วย 1.ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 2.มูลไส้เดือน 3.เตาถ่าน น้ำส้มควันไม้ 4.สารชีวะภัณฑ์ 5.ผักอินทรีย์ในครัวเรือน 6.สมุนไพรอินทรีย์ 7.ธนาคารต้นไม้ 8.ปาล์มน้ำมันอินทรีย์ 9.ปศุสัตว์อินทรีย์ 10.ประมงอินทรีย์ 11.ผึ้งชันโรงและปุ๋ยหมักสูตรแม่โจ้ 12.ข้าวไร่อินทรีย์ในไร่ส้ม 13.ไผ่กู้ชาติ 14.เห็ดอินทรีย์ 15.น้ำมันยางนา 16.เกษตรอินทรีย์ 459 และ 17.หญ้าแฝก

นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมออกร้านของดีเมืองชุมพรและภาคีจากทั่วประเทศอีก 6 กิจกรรม เพื่อให้เกษตรกรได้ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์นำไปใช้ที่บ้านอีกด้วย

ทางด้าน นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ธกส.เป็นหน่วยงานสถาบันการเงินของภาครัฐ และจะต้องสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อที่มีความหลากหลายเช่น 1) สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Suffcient Loan) ในวงเงินรวม 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนและทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ O ต่อปีในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี)

2 )สินเชื่อ New Gen Hug (ฮัก) รักบ้านเกิดในวงเงินรวม 60,000 บาท เพื่อเป็นเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย

หมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือในลักษณะ Smart Farmer ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปีในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี) กรณีลงทุน ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR

3) สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ ump Start Credit) วงเงินรวม 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

หมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564 วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นตันไป อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

4) สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงินรวม 50,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจชุมชน ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นดันไปให้คิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร คุณสมบัติผู้กู้เป็นกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินประชาชน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

5)โครงการสินเชื่อรักษ์ป้าไม้ไทยยั่งยืน (Go Green : Forest Credt) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้าของธนาคารมีแหล่งเงินดอกเบี้ยต่ำจากการจัดหาเงินทุนด้วยการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดอม การส่งเสริมและสนับสนุนปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีคุณค่าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน สิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ ธ.ก.ส. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัด

ชุมพร หรือโทรศัพท์ ธ.ก.ส. Call center 02-555-0-555 “ฟื้นฟูลูกค้า ค้นหา New Gen เน้นธุรกิจชุมชน พัฒนาคน พัฒนางาน”สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-503033

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts