ปทุมธานี-นายกสมาคมผู้ปกครอง บุคคลออทิสซึม(ไทย) จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งวงกรเครือข่ายบุคคลออทิสติกเพื่อเข้าสู่มาตรฐานองค์กร”

ปทุมธานี-นายกสมาคมผู้ปกครอง บุคคลออทิสซึม(ไทย) จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งวงกรเครือข่ายบุคคลออทิสติกเพื่อเข้าสู่มาตรฐานองค์กร”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563ที่ผ่านมาณ.ดิเอ็มไพน์ รัสอร์ท จะวหวัดปทุมธานีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครอง บุคคลออทิสซึม(ไทย) จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งวงกรเครือข่ายบุคคลออทิสติกเพื่อเข้าสู่มาตรฐานองค์กร”
ทางนายกสมาคม กล่าวว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด หลายท่าน กล่าวชื่นชมการทำงานของเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ว่า”องค์กรด้านออทิสติก เป็นองค์กรด้านคนพิการ ที่มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า และให้ความสำคัญกับการทำงานที่มีมาตรฐาน ทำให้บุคคลออทิสติกและครอบครัว เข้าถึงสิทธิโอกาสในทุกด้าน
ทั้งนี้ทางนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯขอขอบคุณประธานชมรม คณะกรรมการชมรมทั่วประเทศ และประธานกลุ่มโซนภาคทั้ง 16 กลุ่ม ที่ดำเนินการ จัด”การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเครือข่ายบุคคลออทิสติกเพื่อเข้าสู่มาตรฐานองค์กร” จนสำเร็จ ทั้ง 16 กลุ่มโซนภาคทั่วประเทศ เป็นการทำงานกันตลอดช่วงเดือน สิงหาคมและกันยายน 2563 มีการแจ้งข่าวสาร ผลสรุปการดำเนินงานมาที่ไลน์กลุ่มสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)อย่างสม่ำเสมอ เริ่มจากการInformation จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนโยบาย ระดับชาติ ระดับพื้นที่ ผลการขับเคลื่อนงาน นำมาเข้ากระบวนการสังเคราะห์ (Swot Analysis) การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน การจัดทำแผนงาน โครงการ และประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐาน ทำให้สมาคมสามารถสะท้อนประเด็นนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ วิธีการทำงานยังใช้ระบบการทำงานONLINE ระบบ TRUE VROOM มาเสริมการทำงานด้วย(ขอบคุณ True)
สิ่งที่ได้รับ คือ”การสานพลังความร่วมมือที่ดีต่อกัน การปรับกระบวนการสื่อสารในการทำงาน เพื่อสิทธิของกลุ่มเด็กออทิสติก เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครอบครัวทั่วประเทศ แผนงานประจำปี เป้าหมายการพัฒนาและอื่นๆ แม้ว่าทุกท่านจะเป็น “อาสาสมัคร”แต่ทำงานด้วยความทุ่มเท จนถึงระดับ “มืออาชีพ”ในการเป็นกระบวนกร วิทยากร แสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ที่ พวกเราทุกคน ร่วมสร้างสรรค์ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มีความสำเร็จ สมกับ”องค์การคนพิการระดับชาติ ตามที่กฎหมายกำหนด
ขอบคุณทุกคน “We Are Autisticthai Team” ขอบคุณทีมงานสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ที่ทำงาน Admid และทำงาน behind the scenes
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

Related posts