ชุมพร – 106ปี ของสหกรณ์  วันสหกรณ์แห่งชาติ 2565

ชุมพร – 106ปี ของสหกรณ์  วันสหกรณ์แห่งชาติ 2565

วันที่ 26กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จังหวัดชุมพร

นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2556  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 เป็นวันที่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นจนประสบผลสำเร็จ และถือเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย จากนั้นได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ดีขึ้น จนเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ และในวันนี้เป็นวันครบรอบ106 ปี ของการ สหกรณ์ไทย ปัจจุบันในจังหวัดชุมพร มีสหกรณ์จำนวน 60 แห่ง กลุ่มเกษตรกรจำนวน 22 แห่ง มีสมาชิกรวมประมาณ 91,000 คน ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพร ได้ร่วม จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565”

นายเรื่องชัย จิตรภิรมย์ ประธานจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565  กล่าวว่า จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำนึกในพระกรุณาคุณพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น พิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงวางรากฐานการสหกรณ์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นระยะเวลา ๑๐๖ ปี เพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบสหกรณ์สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้มีความเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้ เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนทั่วไป เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ของตนเองอย่างลึกซึ้ง สามารถพึ่งตนเองได้ และเชื่อมความ สามัคคีร่วมกันกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565”

นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรอ่าน สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญ.นการหัฒนาก าศการเกษตร และช่วยขับเคลือนเศรษฐกิจ และสังคมของบระเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งระดับฐานราก ซึงเกิดจากคารรวมกลุ่มของสมาชิกและเกษตราร เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถสร้างอำนาจการต่อรอง นำไปสู่การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพีน้องสมาชิกสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญ ของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาระวิกฤตต่าง ๆ อีกด้วย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของสหกรณ์ และส่งเสริม การขับเคลื่อนการดำเนินการของสหกรณ์ให้มีความหันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเสมอมา ด้วยการพัฒนาโครงสร้าสหกรณ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการนำเทตโนโสยีดิจิทัส และนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการและการบริก”ร และพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรอบรู้ผลิต การตลาด และกรบริหารธุรกิจ เพื่อยกระตับขีดความสามารถในการของสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างผู้นำสหกรณ์รุ่นใหม่ให้มีบทบาทในการพัฒนาสหกรณ์โดยสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบูรณาการระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์

ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พี่น้องเกษตรกรและสมาชิกมีความมั่นคงในชีวิตและการประกอบอาชีพ

มีความกินดีอยู่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณและขอส่งความปรารถาดีมายังผู้บริหาร สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทุกคนที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ ทั่วประเทศตลอดมา พร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดซะ พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า 1 พระบรมราชินี ได้โปรดตลบันดาล ประทานพรให้ทุกท่าน ประสบแห่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผล ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

 

”  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สมาชิก สำหรับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพร ที่ได้ ร่วมกันจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕” ขึ้นในวันนี้ ผมเห็น ว่านอกจากเป็นการจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย แล้ว ยังได้แสดงให้เห็น ถึงความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และพลังของขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดชุมพร ที่แสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ถึงการดำเนินกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ต่อจากปีนี้ ขอให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมมือกันเพื่ขับเคลื่อนให้สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร มีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งพาของมวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง และ เป็นส่วนในการทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้า สังคมมีความ อยู่เย็นเป็นสุข ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ” นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติม

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts