กระบี่-ผู้ว่ากระบี่ ประชุม (Focus Group ) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการ Gastronomy ภารกิจพื้นที่กระบี่

กระบี่-ผู้ว่ากระบี่ ประชุม (Focus Group ) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการ Gastronomy ภารกิจพื้นที่กระบี่

เป็นวันที่ 2 ร่วมกับ คณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร
วันนี้ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเกาะกลาง โรงแรมมาริไทม์ปาร์คแอนด์สปารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ศาตราจารย์กนก วงศ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ประชุม (Focus Group ) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการ Krabi Gastronomy ปฏิบัติภารกิจพื้นที่กระบี่ เป็นวันที่ 2 โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกาะกลาง โรงแรมมาริไทม์ปาร์คแอนด์สปารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตามโครงการาพัฒนานาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลโลยี วิจัยและนวัตกรรม ระหส่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดกระบี่
จากนั้นเดินทางไปยังพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษาดูงาน โครงการ Krabi Gastronomy ของกลุ่มอนุรักษ์เรือหัวโทงจังหวัดกระบี่ ศึกษาดุงานของกลุ่มผู้ประกอบการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะโครงการ และ เดินทางไปศึกษาดูงานประกอบธุรกิจอาหารทะเลครบวงจร และดูงานนวัตกรรมอาหารพื้นบ้านชุมชน ตำบลคลองขนาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังข้อเสนอแนะ
โดยวันแรกของการลงพื้นที่ มีการรับฟังบรรยายสรุปและติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม “ กระบี่โมเดล ” เช่น โครงการพัฒนาผลผลิตปาล์น้ำมัน โดย ดร วินัย อุดขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน โครงการเลี้ยงแพะในสวนปาล์น้ำมัน โดย ผศ ดร. ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ มิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการเลี้ยงสาหนฃร่ายขนนก โดย ดร. ธีญษภรณ์ แก้วทวี มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดร่างแห โดย ดร ตันติมา กำลัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) และ โครงการผ้าบาติด โดย ดร. สายจิต ดาวสุโข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ .) และรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาผลกระทบจาก โควิด -19 พื้นที่จังหวัดกระบี่ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนจ และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จากนั้น มีกำหนดการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เกษตรพอเพียง ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายๆได้ให้กับเกษตรกรฐานราก ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ กระบี่โมเดลในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ขับเคลื่อนและมาติดตามความคืบหน้าระหว่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2563 ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความโดดเด่น เน้นอัตลักษณ์ของชุมชนตามบริบทของพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มาพัฒนาอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพื้นถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มและมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรฐานรากต่อไป เพื่อคนกระบี่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts