ชุมพร – กกต. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความร่วมมือภาคีสื่อมวลขนระดับจังหวัด รุ่นที่ 1 ( ภาคใต้ )

ชุมพร – กกต. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความร่วมมือภาคีสื่อมวลขนระดับจังหวัด รุ่นที่ 1 ( ภาคใต้ )

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพรบีชรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ นายอิทธิพร บุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างความร่วมมือภาคีสื่อมวลขนระดับจังหวัด รุ่นที่ 1 ( ภาคใต้ )ร่วมกับนายนักรบ ณ ถลางนายอำเภอเมืองชุมพร  นายอารมณ์ มาตด้วงผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดชุมพร

สำนักงาบคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการอบรมผู้บริหารและ พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ที่ 1-8 เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ “จังหวัดและศูนย์ส่งสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลมือง ตลอดทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือภาคีสื่อมาลขน ระดับจังหวัด โดยมีนายอิทธิพร บุญปะคอง ปะชานกรมการการลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายเสวง บุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1-8 หัวหน้ากลุ่มงานอำนรยการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรมการการเลือกตั้งประจำจังวัดมอบหมายให้ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์

สำหรับาารจัดผีกอบรบครั้งนี้มี วัตตุประสค์เพื่อเหิมศักยภาพในการสื่อสาร และการประชาสัมทันธ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือ ายที่จะนำไปสู่การประสานความร่วมมืออย่างยั่งยืนของสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งและเครือข่าย โดยกำหนดจัดขึ้น จำนวน 4 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็น รุ่นที่ 1 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม2565 จำนวน 15 จังหวัด รวม 32 คน ณ โรงแรมโนโวเทล มีชรีสอร์ต อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นายอิทธิพร บุญประคอง กล่าวว่า ขอขอบคุณ  ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน   ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง “การประชาสัมพันธ์ และการสร้าง เครื่อข่ายเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่างยั่งยืน” โดย วิทยากรจากกรมประซาสัมพันธ์ เรื่อง “ความร่วมมือ กับเครือข่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย วิทยากรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์การสร้างเครือข่าย ด้านการสื่อสารประชาสัมทันก็ที่สัมฤทธิ์ผลของหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปต่อยอดสร้างเครือข่ายให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันร์ที่ดีรำรงความเป็นเครือข่ายให้ยั่งยืนต่อไป

ธนากร โกศลเมธี  รายงาน จังหวัดชุมพร

Related posts