ชุมพร  – MOU   ธ.ก.ส.  กับ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร (สจล.) ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

ชุมพร  – MOU   ธ.ก.ส.  กับ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร (สจล.) ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

วันนี้( 7 มีค.65) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร นายมานพ จินาไหม ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน นายนิวัฒน์ นิยมญาติ ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพรและผู้บริหาร ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพร ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพร และคณะได้มีการลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร(สจล.) กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) โดยมีข้อวัตถุประสงค์ร่วมกันใน 3 ข้อประกอบด้วย 1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของ สจล.  บุคลากรของ ธ.ก.ส.และชุมชน ในการบูรณาการองค์ความรู้ และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 2.เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัย สร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียนร่วมกัน 3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการบริการทาง วิชาการแก่สังคม จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ฝึกงาน ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ และ 4.เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร จัดการธุรกิจเกษตร ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตหลักของชุมชน

     ทั้งนี้ ธ.ก.ส. และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร(สจล.) ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อร่วมกำหนดแผนดำเนินกิจกรรมโครงการ การพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่าย การกำหนดวิธีการปฏิบัติ การบริหารโครงการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีกิจกรรมความร่วมมือ 4 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 ด้านวิชาการ วิจัย และเทคโนโลยี ,กิจกรรมที่ 2 ด้านบุคลากร ,กิจกรรมที่ 3 ด้านบริหารจัดการ และ กิจกรรมที่ 4 ด้านส่งเสริมการศึกษาต่อ ซึ่งการทำข้อตกลงนี้ จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี

นายมานพ จินาไหม ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน กล่าวว่า ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่มีหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตรกร จะสนับสนุนงานวิจัยให้แก่สถาบันการศึกษา ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในภาคชนบท ทุกๆปี ธ.ก.ส. เราให้การสนับสนุนงานวิจัยที่มีความสอดคล้องในพื้นที่ ซึ่งเราก็ทำงานร่วมกันกับสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมพร เราก็ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร(สจล.) เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้เข้มแข็งอีกทางหนึ่งด้วย

ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพร กล่าวว่า งานวิจัยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มีความเข้มแข็งและต้องการให้มีการปลูกพืชมากกว่า 1 อย่างในพื้นที่เดียวกัน  อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นทั้งยังรักษาคุณภาพผลผลิตที่สำคัญให้คงอยู่ทั้งเชิงพื้นที่และเชิงผลิต

ทางด้าน รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา นักวิจัยข้าวท้องถิ่น กล่าวว่า เราได้ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบโคกหนองนา เพื่อเป็นการนำร่องให้กับเกษตรกรในจังหวัดชุมพร ทั้งสับปะรด ยางพารา และไม้ผลต่างๆที่สร้างชื่อให้จังหวัดชุมพร เพื่อต่อยอดให้พี่น้องเกษตรกรต่อไป.

ธนากร โกศลเมธี  รายงาน

Related posts