ชุมพร –  จัดงานวันสตรีสากล    วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี

ชุมพร –  จัดงานวันสตรีสากล    วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี

      วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น   ณ โรงแรมนานาบีช รีสอร์ท ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันสตรีสากล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สำหรับการจัดกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วยการบรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อ ” การดูแลป้องกันตัวเองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ” โดยวิทยากร จากสำหนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  บรรยายให้ความรู้หัวข้อ ” การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิสตรี และความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง ” โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร  กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ” สิทธฺประโยชน์จากประกันสังคมมาตรา 40 ”   โดย วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน

นางอุไร แซ่ล้อ ประธานสตรี อำเภอปะทิว   กล่าวว่า ขอขอบพระคุณนายนพพร อุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการวันสตรีสากล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 ความเป็นมาในการจัดกิจกรรมเนื่อในวันสตรีสากล  ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ ในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความยุติธรรม และเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเจตคติการให้โอกาสแก่สตรีคำนึงถึงศักดิ์ศรี ความเสมอภาคระหว่างหญิง และชาย ส่งเสริมให้โอกาสสตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เปิดโอกสาให้สตรี แสดงความสามารถความคิดเห็นในประเด็นปัญหาต่างๆ

นายนพพร อุสิทธิ์  เปิดเผยว่า ผมรู้สึกยินดี ที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการฯในวันนี้  ในอดีตสตรีมักตกเป็นฝ่าย ที่ต้ไร้ซึ่งสิทธฺและเสรีภาพอย่างที่ควรจได้รับ อีกทั้งการกดขี่ข่มเหง และการเอารัดเอาเปรียบที่มีมาตลอดในสังคม กลายเป็นแรงผลักดัน ให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานสตรี ลุกขึ้นมาต่อสู้ เพื่อเรียกร้องสิทธฺอันชอบธรรม และความเท่าเทียมกันในสังคม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2500 องค์การสหประชาชาติเห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วม ในการเชิญชวนให้ทุกประเทศทั่วโลก กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกป๊ เป็นวันสตรีสากล  และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดงานวันสตรีสากล จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้สังคมคำนึงถึงความเสมอภาค การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธฺมนุษยชนของสตรี  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ยินดีให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนในทุกโอกาส

ธนากร โกศลเมธี รายงาน

Related posts