DGAรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) และขับเคลื่อนภาครัฐยุคใหม่ ด้วยธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Driven Government)

DGAรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) และขับเคลื่อนภาครัฐยุคใหม่ ด้วยธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Driven Government)

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงาน ถ่ายทอดสด วันข้อมูลเปิด นานาชาติ International Open Data Day 2022 เสวนาหัวข้อ “Unlock Data to Innovation for a Better Life ปลดล็อคชุดข้อมูลเพื่อนวัตกรรม สู่ชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาและมอบนโยบายผ่านวีดิทัศน์ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานัก นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล ในวันที่ 5 มีนาคม 2565
โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวเน้นย้ำว่า การพัฒนาการดําเนินงานภาครัฐในยุคดิจิทัลข้อมูลถือเป็นปัจจัย สําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานรัฐด้วยข้อมูล (Data Driven Government) ซึ่งใช้ข้อมูลเป็นฐานสําคัญใน การตัดสินใจเชิงนโยบาย และตรวจสอบการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อยอดนวัตกรรม หรือแม้แต่การนําข้อมูลมาใช้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม สําหรับประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนให้เติบโตเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
ด้านนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสําคัญด้านการ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐเป็นอย่างมาก รวมถึงให้ความสนับสนุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในการ เปิดเผยชุดข้อมูลที่มีมูลค่า ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้ข้อมูลเพื่อการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูล การ ส่งเสริมการสร้างธุรกิจจากข้อมูล การสร้างแอปพลิเคชันจากข้อมูล และการจัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์ให้เห็น ประโยชน์และการใช้งานจากข้อมูล เป็นต้น เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานรัฐร่วมกัน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สามารถนําประเทศไทยไปสู่การเป็นภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในที่สุด จึงอยาก เชิญชวนภาคประชาชน สมาคม และภาคเอกชนมาร่วมใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐผ่าน https://data.go.th/
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การ เสวนาในหัวข้อ “ปลดล็อคข้อมูลเพื่อนวัตกรรม สู่ชีวิตที่ดีขึ้น” ขอขอบคุณเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ได้ให้ความสาคัญเรื่องการทําชุดดข้อมูลเปิด นํามาซึ่งการช่วย ส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ และได้รับเกียรติจากวิทยากรในแวดวงประกันภัยทุกแขนง เน้นในเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเปิดในสาขาธุรกิจประกันภัย ในระดับที่ประชาชน ภาคเอกชน หรือ Start-up สามารถนําไป ต่อยอดสร้างแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ และการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลเปิดได้อย่างมีมูลค่า ซึ่งถือเป็นความสําเร็จก้าวหนึ่งของการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารงานภาครัฐด้วยข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง ได้ดําเนินการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation & Governance Institute) หรือ “ดิจิ” (DIGI) เพื่อดําเนินภารกิจดังกล่าวตามกลุ่มเป้าหมายภาครัฐ ประชาชน ธุรกิจเอกชน และเยาวชนรุ่นใหม่ ให้สัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการดําเนินโครงการ Thailand Open Data Promotion และในปี พ.ศ. 2565 จะมีการจัดการแข่งขันด้านข้อมูล “Open Data Hackathon” ที่มีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไป จนถึง ผู้ประกอบการ start-up ในหลากหลายหมวดการแข่งขัน คือ การแข่งขัน Visualize ข้อมูล การแข่งขัน สร้างแผนธุรกิจจากข้อมูล และการแข่งขันสร้างแอปพลิเคชั่นจากข้อมูล โดยจะมีนักลงทุนเข้าร่วมเพื่อนําผลงาน ที่ประกวดไปต่อยอดเชิงธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากDGA
ข้อมูลเปิดจากภาครัฐและเอกชน ไปสู่การต่อยอดสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลสําหรับการพัฒนาประเทศและ ประชาชนไทย
นอกจากนี้ จะมีการขยายผลของโครงการผ่านการจัดงาน Thailand Open Data EXPO ซึ่งเป็น นิทรรศการด้านข้อมูล ครั้งแรก ของประเทศไทย ที่รวบรวมผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านข้อมูลและเทคโนโลยี การบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนการนําผลงานจากผู้เข้าแข่งขันมาแสดง นําไปสู่ระบบนิเวศของการแบ่งปัน ข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจจากข้อมูลอย่างครบวงจร
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://expo.data.go.th/ หรือติดตามข่าวสารผ่าน Facebook: @ThailandOpenData
สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ มหาชน) สพร. หรือ DGA เว็บไซต์ www.dga.or.th Facebook : DGA Thailand ติดต่อ คุณวรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร โทร 0800453394

Related posts