ชุมพร –  ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2565

ชุมพร –  ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00น  ณ บริเวณลานพื้นแข็ง  พลตรี เสนีย์ ศรีหิรัญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44  ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 44  เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวยานพาหนะรถบรรทุกน้ำ และรถช่วยเหลือประชาชน ตาม โครงการ“ราษฎร์  รัฐ  ร่วมใจ  ช่วยภัยแล้ง”เป็นโครงการที่ ดำเนินการร่วม ระหว่างกองทัพบก กับ  หน่วยงานภาคี ได้แก้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   และการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมทั้งหน่วยอื่นๆ ในพื้นที่ โดยการนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสมภัยแล้ง

พันโทหญิง ธัญญ์ภัสร์  เดชทุ่งคา รองหัวหน้ากอง กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 44  ด้วยปัจจุบัน เข้าสู่ห้วงฤดูร้อน พบว่าได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ก็เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ ได้เข้าช่วยเหลืองประชาชนขั้นต้นแล้ว ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติโครงการ  ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง  ด้วยเห็นถึงความสำคัญในการช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาขน พร้อมกำหนดให้หน่วยทหารในสังกัดกองทัพบก จักพิธีเปิดโครงการฯ และปล่อยขบวนยานพาหนะช่วยภัยแล้งพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 10 มีนาคม 2565  ฉะนั้นเราจะต้องมีความพร้อม  ที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”  ถือเป็นโครงการที่กองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เป็นการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน  ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และแหล่งน้ำดิบ  โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน   เพื่อร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ค่ายเขตอุดมศักดิ์  โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 44 จึงได้กำหนดทำพิธีเปิดโครงการ“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ขึ้นในวันนี้  เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก  ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง   ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

พลตรี เสนีย์ ศรีหิรัญ เผย โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะ  เพื่อแจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยในวันนี้ภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ  ในทุกสถานการณ์ของภัยพิบัติ  ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนสำคัญยิ่ง ที่พวกเรา จะต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ ในห้วงนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า  ภัยแล้งกำลังเกิดขึ้นกับทุกภูมิภาคของประเทศ  และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและกระจายหลายพื้นที่  แม้พื้นที่ภาคใต้ซึ่งไม่น่าจะเกิดปัญหาภัยแล้ง  ก็ยังเกิดสถานการณ์ขึ้น  ฉะนั้นเราจะต้องมีความพร้อม  ที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”  ถือเป็นโครงการที่กองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ  โดยร่วมกับกลุ่มบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด (มหาชน)  กรมทรัพยากรน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  พร้อมสั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วย  ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  ตลอดจนการประสานการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงาน บรรเทาสาธารณภัยและทุกภาคส่วน   ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด  เพื่อให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า  ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ  และพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ธนากร โกศลเมธี  รายงาน

Related posts