ชุมพร – จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย (SHA)

ชุมพร – จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย (SHA)

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม มรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย (SHA) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปิดประเทศ รุ่นที่ 1โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม ๒๕๖4ณ โรงแรม มรกตทวินอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

    นางสาวศุภัทฌาหงส์สท้านนักพัฒนาการท่องเที่ยว  กล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร โดยกองยุทธศาสตร์ และแผนงาน จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความต้องการของจังหวัด  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ (SHA)  โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้และยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการภายในจังหวัดชุมพร ให้สามารถปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย (SHA) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความพร้อมและรองรับการเปิดประเทศ ให้แก่ภาคการท่องเที่ยวทั้ง 12 สาขา ได้แก่  การบริการโรงแรมและที่พัก  การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ การเช่ารถยนต์และจักรยานยนต์โดยไม่มีคนควบคุม  การขายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว การขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์ การบริการด้านตัวแทนบริษัทนำเที่ยว และ การบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น เสริมสวย ซักอบรีด เป็นต้น

ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ  เปิดเผยว่า ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย (SHA) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปิดประเทศ รุ่นที่ 1 จากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมที่กล่าวมานั้น มาตรฐาน SHAสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดชุมพรให้กับนักท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายโดยผู้ประกอบการด้าน การท่องเที่ยว จาก ๑2 ประเภทกิจกรรมที่เข้ารับการอบรมโครงการนี้จะมีความรู้
ความเข้าใจในมาตรฐาน SHAเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปยกระดับการให้บริการและปรับปรุงสถานประกอบการของตนสู่มาตรฐาน SHA เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานในอนาคต อีกทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรม สร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจเกิดการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่พื้นที่และเป็นโอกาสที่จะเป็นช่องทางในการนำเสนอความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชุมพร ตลอดจนเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพรผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้าน การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย (SHA) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปิดประเทศ รุ่นที่ 1 ของจังหวัดชุมพรในครั้งนี้จะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

ธนากร โกศลเมธีรายงาน

Related posts