ชุมพร – โครงการกิจกรรมรวมพลังสตรี สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ชุมพร – โครงการกิจกรรมรวมพลังสตรี สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ  ห้องปทุมทิพย์ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการกิจกรรมรวมพลังสตรี สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

นางทิพรัตน์ บัวสุวรรณ   ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร กล่าว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ ซึ่งตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร โดยขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพร ประเภทเงินอุดหนุน โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม2565 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหกรุณาธิคุณ ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น เพื่อเชิญชวนอนุรักษ์ และสวมใส่ผ้าไทยเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนผ้าส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่ สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า  เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ให้มีความเข้มแข็ง สร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมกันขององค์กรสตรี ให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สตรีพบปะเชื่อมความสำพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน  ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด (กพส.จ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ (กพส.อ.) ผู้นำองค์กรสตรี และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตจรีจากทุกอำเภอ กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ ดังนี้  กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ฯ โดยได้รับการการสนับสนุนจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร กิจกรรมที่ 2 บูธจัดแสดงผ้าไทย และจำหน่ายผ้าไทย ผลิตภัณฑ์จากกองทุนพัฒนบทบาทสตรี และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) กิจกรรมที่ 3 การเดินแบบผ้าไทย กิจกรรมที่ 4 อบรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 5 การประกวดการทำอาหารไทย

นายโชตินรินทร์ เกิดสม เปิดเผยว่า มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานพิธีโครงการกิจกรรมรวมพลังสตรี สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมจัดงานวันสตรีสากล เพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนา ซึ่งทุกวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการประกาศถึงเกียรติประวัติของสตรีชั้นแนวหน้าของโลกทั้งที่มีชีวิต และที่เสียชีวิตไปแล้ว สำหรับประเทศไทย ได้กำหนด วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีไทย โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และเพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมและ ให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว  นอกจากนี้ให้มีการรณรงค์ให้บุคคลที่มีชื่อเสียงได้เป็นต้นแบบการใส่ผ้าไทย  ให้หน่วยงานราชการรณรงค์ใสผ้าไทย การส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันด้วยรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและเป็นการต่อยอดธุรกิจผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งยังส่งเสริมให้นำผ้าไทยมาตัดเย็บใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ระดับประเทศจำหน่ายทั้งไทย และต่างประเทศต่อไป

ธนากร โกศลเมธี  รานงาน

 

 

 

Related posts