ชุมพร  –  เตรียมจัดงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ชุมพร  –  เตรียมจัดงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชุมพร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบหมายภารกิจและเตรียมการจัดงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายนนี้ ณ วัดหูรอ หมู่ที่ 3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชุมพร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีในจังหวัดชุมพร ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ซึ่งมีรายได้จากเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล เงินหรือทรัพย์สินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคหรือให้เป็นค่าอุปการะเด็ก การจัดกิจกรรมหาทุน ดอกเบี้ยและผลประโยชน์จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท และรายได้อื่นๆ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าวยังมีเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่ยังยากไร้ กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากผู้มีเมตตาจิตอยู่เป็นจำนวนมาก คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชุมพร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จึงได้กำหนดการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชุมพรฯ เพื่อจัดหารายได้สมทบเข้ากองทุน ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ วัดหูรอ หมู่ที่ 3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เวลา 09.30 น.

จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชนทั่วไปผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชุมพรฯ ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอังหวัดชุมพร โทร 077 630 637 หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร หรือ โอนเงินร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เลขที่ 985-2-57828-6 ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ เงินบริจาคช่วยเหลือเด็กชนบทในครั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้

ธนากร โกศลเมธีรายงาน

 

Related posts