ชุมพร – จัดกีฬาผู้สูงอายุ “มะเดื่อชุมพรเกมส์” 2563

ชุมพร – จัดกีฬาผู้สูงอายุ “มะเดื่อชุมพรเกมส์” 2563

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส ชัยโรจน์สัมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร  ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “มะเดื่อชุมพรเกมส์” 2563 ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพรจำกัด ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 “มะเดื่อชุมพรเกมส์”

นายสุชาติ อุชุภาพ กล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินจัดการแข่งขันจำนวน 140,300 บาท โดยจักการแข่งขัน ณ สนามเปตองสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อำเภอเมืองชุมพร และสนามกีฬาวู้บอลเทศบาลตำบลท่าแซะ  สนามกีฬาวู้บอลโรงเรียนวัดน้อมถวาย  ส่วนกีฬากรีฑาแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ผู้สูงอายุและแสดงศักยภาพ และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่สังคม สามารถดำรงชีวิต สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมั่นคง และมีความสุข รวมทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุสร้างสภาพร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรง เป็นภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) อีกด้วย

นายมนัส ชัยโรจน์สัมพันธ์  กล่าวว่า ขอขอบคุณจากทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “มะเดื่อชุมพรเกมส์” 2563 การแข่งขันก็ฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 “มะเดื่อชุมพรเกมส์” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2563 โดยได้จัดการแข่งขันจำนวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาเปตอง กีฬาวู้ดบอล และกรีฑา เพื่อให้ผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีโอกาสเล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และเกิดความรักสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย ได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมั่นคง และมีความสุขต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts