เชียงใหม่ -มทร.ล้านนา เปิดโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา(ปีที่ 3)

เชียงใหม่ -มทร.ล้านนา เปิดโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา(ปีที่ 3)

 

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ห้วยแก้ว)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด“โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา” (ปีที่ 3)โดยมีรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานพิธีเปิด

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านเกษตรปลอดภัย ภายใต้ศาสตร์แห่งพระราชา จัด“โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา” (ปีที่ 3)ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ห้วยแก้ว) เวลา 08.30 – 17.00 น.

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ นวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผ่านการผลิตและถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อันเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่ความเป็นผู้นำทางด้านเกษตรและอาหารที่มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดห่วงโซ่อาหาร และมุ่งเน้นในการ บูรณาการ องค์ความรู้หลากหลายสาขา เพื่อให้ผู้ประกอบการ ชุมชน และสังคม สามารถเข้าถึงและนำองค์ความรู้ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

ภายใน “โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา” มีแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ส่วน คือ การจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานด้านเกษตร และอาหาร กว่า 16 ผลงาน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแผนงานการยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ที่ดำเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่อาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และด้านอื่นๆ มาพัฒนา เพื่อตอบสนอง ความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาในเชิงพาณิชย์,

ส่วนที่ 2 การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้านบรรจุภัณฑ์และการตลาด โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ชึ่งเป็น หนึ่งในทีมงานร่วมพัฒนาผลงาน (โดย ผศ.ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์ จากศูนย์นโยบายเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง) ในการให้องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินธุรกิจในยุค New normal ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับตัวและปรับใช้ในสถานประกอบการ และการให้ความรู้แลกเปลี่ยน ด้านการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์และส่วนสุดท้าย

กิจกรรมการออกร้านของผู้ประกอบการ การสาธิตและชิมสินค้าตัวอย่างจากงานวิจัยที่ร่วมโครงการและการออกร้านของ บริษัทจำลอง มทร.ล้านนา เชียงราย น่าน พิษณุโลก ซึ่งมีสินค้าการเกษตรจากงานฟาร์มจำหน่าย สินค้าเกษตร โดยผู้ร่วมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปีนี้ (2563) อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการภายนอกที่สนใจร่วมถึงหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน อาทิ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

 

 

 

 

Related posts