ชุมพร – จัดกิจกรรมการสอดส่องและแจ้งเบาะแส ของจิตพอเพียงต้านทุจริต(สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร)

ชุมพร – จัดกิจกรรมการสอดส่องและแจ้งเบาะแส ของจิตพอเพียงต้านทุจริต(สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร)

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายคมสันต์ จันทร์รอด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานเปิดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต(สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร) กิจกรรมการสอดส่องและแจ้งเบาะแส ร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองชุมพร วิทยาจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร  ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2eVI11b68Vg[/embedyt]

นางพันธ์ทิพย์  เอี้ยวสกุล ประธานชมรมฯ กล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต และจัดตั้งชมรมSTRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัด เพื่อให้เกิดการรวมตัวของภาคประชาชน ให้ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ถือเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยในจังหวัดชุมพร เครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ก่อตั้งชมรมฯ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง ที่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตในปีแรก ปัจจุบันดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีงบประมาณที่ 3 แล้ว ในการนี้ กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ร่วมกับชมรม STRONG– จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพร จึงกำหนดจัดกิจกรรมการสอดส่องและแจ้งเบาะแส (กิจกรรม A2) ในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับสมาชิกชมรมฯ ในเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อันเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า และการจัดเวทีเสวนาอภิปรายร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่การประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพื่อให้ความรู้กับสมาชิกชมรมฯ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมเสวนาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารชมรม โค้ชSTRONG และสมาชิกชมรม STRONG– จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพร รวมจำนวน 55 คน

นายคมสันต์ จันทร์รอด เปิดเผยว่า กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการSTRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร)กิจกรรมA2 การสอดส่องและแจ้งเบาะแสซึ่งกลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพรจัดขึ้น ในวันนี้ เป็นโครงการที่ดีในการสร้าง การป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยกรอบ STRONGโดยการพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เกิดการตระหนักรู้และมีความละอายต่อการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นแกนนำสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการต่างๆของชมรมฯ ต่อไป เพราะการให้ความรู้กับสมาชิกชมรมฯ ในเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่ จะทำให้สมาชิกชมรมฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นผ่านแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า นอกจากนี้มีการจัดเวทีเสวนาอภิปรายร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ การประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จะทำให้สมาชิกชมรมฯ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป ในนามสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ขอขอบคุณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร ผู้แทนเทศบาลเมืองชุมพร และวิทยากรจากสำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดชุมพรอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ และร่วมเวทีเสวนาในวันนี้

ธิติมา โกศลเมธี รายงานจังหวัดชุมพร 0623630027

 

 

 

 

Related posts