ป.ป.ส.เสวนา “รู้เขา รู้เรา ไม่มีใครแพ้ ใครชนะ”

ป.ป.ส. จัดการการเสวนาหัวข้อ “รู้เขา รู้เรา ไม่มีใครแพ้ ใครชนะ” สร้างความเข้าใจในการดูแลเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม ลดปัจจัยที่นำไปสู่การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยเฉพาะเพื่อการไม่ให้มีคนหน้าใหม่ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ทั้งยังเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด การเข้าใจธรรมชาติของแต่ละช่วงวัย เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเด็กและเยาวชน การให้ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว จะเป็นเกราะอันแข็งแกร่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้ เป็นการนำจิตวิทยาวัยรุ่น มาผสานกับการส่งเสริมให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งในการดูแลบุตรหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น มาร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “รวมพลังบวก รั้วบ้าน รั้วโรงเรียน รั้วชุมชนสู่ภูมิคุ้มกันในวัยรุ่นต้านยาเสพติด” โดยมีผู้แทนเด็กและเยาวชน นายพศวีร์ ธิติทรัพย์ หรือ น้องอิคคิว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนวัยรุ่นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ

ได้แก่ การลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยการรู้และเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น การยอมรับความแตกต่างทางความคิดระหว่างวัย การส่งเสริมให้เกิดการเปิดใจ พูดคุยรับฟังซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์โดยไม่ใช้ความรุนแรง ควบคู่ไปกับสร้างพลังบวกด้วยการใช้ความรักและความเข้าใจเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัว รู้จักการใช้ การสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว เพื่อลดความขัดแย้งและการกระทบกระทั่งระหว่างกันในครอบครัว การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบตัววัยรุ่น ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน/สังคม หรือแม้กระทั่งสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมและพฤตินิสัยที่ถูกต้องให้กับวัยรุ่น ก่อให้เกิดการยับยั้งชั่งใจต่อสิ่งเร้ารอบตัวในวัยรุ่น โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในสังคมปัจจุบัน

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวตอนท้ายว่า สำนักงาน ป.ป.ส. มีความห่วงใยและเห็นถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแล สร้างความเข้าใจ ให้ความรักความอบอุ่น เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่วัยรุ่น อันเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น นำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่เข้มแข็งเพื่อลูกหลานไทยได้มีอนาคตที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ จะมีการเสวนาฯ อีก 2 ครั้ง ในหัวข้อที่สำคัญเช่นกัน คือ ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 หัวข้อ “เป็นวัยรุ่นมันยากอย่างไร” โดย นพ.จิตริน ใจดี จิตแพทย์ประจำศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ และวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 หัวข้อ “ปลดล็อก…โรคฮิตที่เกิดจากวัยรุ่น” โดย พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ จึงขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเยาวชน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ (ฟรี) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1137 หรือกด *1808 หรือ ลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ด ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้ารับการบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

 

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน

Related posts