ชุมพร – ลงพื้นที่การดำเนินการ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ คลองหัววัง – พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชุมพร – ลงพื้นที่การดำเนินการ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ คลองหัววัง – พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=usd1ucgxT_8[/embedyt]

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.30น.  ณ ห้องประชุมสามแก้ว โครงการชลประทานชุมพร นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมการการทดสอบระบบส่งน้ำและการใช้ประโยขน์จาก โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ คลองหัววัง – พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมกับพระมหาศุภชัย กิตติปาโลเจ้าอาวาสวัดหูรอ  นายดุสิต ศักรกานต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร พ.อ.พสิษฐ์  ชาญเลขา รอง ผบ.มทบ.44/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.)  นายนพดล มีวิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายสัญชัย หนูสุด นายกเทศบาลตำบลนาชะอังพร้อมด้วยสมาชิก กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานข้าราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ประชาชน เข้าร่วมการประชุม

จากนั้นคณะเดินทาง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจผู้ใช้ประโยชน์จากหัวจ่ายน้ำของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง-พนังตัก ร่วมทดสอบระบบส่งน้ำ ณ แปลงสาธิตตัวอย่างการใช้ประโยชน์ และหัวจ่ายส่งน้ำของระบบส่งน้ำสายหลัก ที่มีทั้งหมด 28 หัวจ่าย (ขนาด 2นิ้ว) ที่ทุกหัวจ่ายสามารถจ่ายน้ำได้ และเพื่อให้สามารถเล็งเห็นประโยชน์จากการใช้น้ำจากหัวจ่ายที่ชลประทานกำหนดไว้  และได้ลงพูดคุยสร้างความเข้าใจกับราษฎรผู้ใช้ประโยชน์และมีการจัดทำเป็นแปลงสาธิตตัวอย่าง จำนวน 3 แปลง  มีแปลงราษฎร 2 รายหลังชุมชนบ้านหูรอ หมู่ที่ 3 นายพรศักดิ์ ธำรงกิจวิทยากุล ใช้ประโยชน์จำนวน 8 ไร่  นางยุภา แซ่จิ้ว ใช้ประโยชน์จำนวน 12 ไร่   แปลงโรงเรียนศรียาภัย2 หมู่ที่3 ใช้ประโยชน์จำนวน 23 ไร่   แปลงของนายสุพล แย้มโสพิศ หมู่ที่ 4 ใช้ประโยชน์จำนวน 3 ไร่   นอกจากแปลงตัวอย่างมีการต่อขยายระบบกระจายน้ำเข้าแปลงบริเวณที่ท่อเมนตัดผ่านพื้นที่ เพิ่มเติม แปลงของนางวลัยพร ธำรงกิจวิทยากุล นางอัชชาพร ธำรงกิจวิทยากุล นายพิศณุพงศ์ ใช้ประโยชน์คนละจำนวน 2 ไร่  หมู่ที่ 3  นางประดับ พราหมณ์สงค์ หมู่ที่ 9 ใช้ประโยชน์จำนวน 7 ไร่

นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์  เปิดเผยว่า จากกรณีการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง-พนังตัก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสามแก้ว โครงการชลประทานชุมพร ในมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะการทำงานขึ้นมา 2 ชุดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยแต่งตั้งคณะทำงานทดสอบระบบส่งน้ำ และ การใช้ประโยชน์จากโครงการ และคณะทำงานสร้างเสริมความเข้าใจในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง-พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งฝ่ายเลขาได้ดำเนินการจักทำร่างคำสั่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรลงนาม ออกเป็นคำสั่ง ที่ 1136/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ คลองหัววัง-พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ได้รับความ เมตตาจากพระมหาศุภชัย กิตติปาโลเจ้าอาวาสวัดหูรอ  ให้ทางชลประทาน และผู้ที่เกี้ยวข้อง ปฏิบัติ ยอมให้ทางสำนักชลประทานใช้ที่ดินของวัดได้ โดยการทำตามเงื่อนไขปฏิบัติทำตามสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบ ทางสำนักงานชลประทานก็จะได้ดำเนินการสูบน้ำและปล่อยน้ำให้ครบระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินการของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ คลองหัววัง – พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในขันต้อนนี้เป็นการเตรียมเพื่อใช้ในการเกษตรไร่ สวนไร่ นา ของชาวสานปาล์ม สวนยางและในขันต้อนต่อไป คุณภาพของน้ำที่ได้มีคุณภาพที่ดีขึ้นก็จะเข้าการแก้ไขให้สามารถอุปโภค บริโภคได้ต่อไป และส่วนที่ ชาวบ้านหมู่ ที่ 6 ร้องขอมาว่าต้องหารให้มีท่อเมนในการจ่ายน้ำของโครงการฯให้ผ่านเพื่อลดความเดือดร้อนของชาวบ้าน ก็จัดให้สำนักงานชลประทานให้ดำเนินการแก้ไขและขยายผมต่อให้กับประชาชนได้รับความช่วยเหลือต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงาน

Related posts