กระบี่-อบรมลูกเสือวิสามัญมัคคุเทศก์กระบี่เพื่อสร้างศักยภาพความเสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการร่วมกันพัฒนาประเทศ (ชมคลิป)

กระบี่-อบรมลูกเสือวิสามัญมัคคุเทศก์กระบี่เพื่อสร้างศักยภาพความเสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการร่วมกันพัฒนาประเทศ

 

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายนันทวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญมัคคุเทศก์จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมจำนวน 50 คน จัดขึ้นวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่

เพื่อช่วยสร้างศักยภาพระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสาเยาวชน ให้เป็นผู้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม เห็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นหลักในการร่วมกันพัฒนาประเทศ ทั้งนี้โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สโมสรลูกเสือจังหวัดกระบี่ และศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่


ทั้งนี้ด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์ น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 สร้างระเบียบวินัยและปลูกจิตอาสาเพื่อสืบสานพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการขับเคลื่อนพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์อย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเริ่มนำร่องใน 8 จังหวัด และขยายผลต่อไปอีก 69 จังหวัด นอกจากจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย


โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องหลักการมัคคุเทศก์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้พื้นฐานของพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง จิตวิทยาการให้บริการของลูกเสือมัคคุเทศก์ การเทิดทูลสถาบันจิตาสาของลูกเสือมัคคุเทศก์ กระบวนการค้นหาเรื่องราวและเรื่องเล่าของท้องถิ่น และการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา การอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีเพื่อการมัคคุเทศก์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการมัคคุเทศก์และฝึกปฏิบัติ…


กระบี่///ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง. รายงาน

Related posts