กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ๒๖ พระอารามที่ยังไม่มีเจ้าภาพ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง

กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ๒๖ พระอารามที่ยังไม่มีเจ้าภาพ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง

 


​วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ตามราชประเพณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาที่มาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล จำนวน 292 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน 31 วัด
ซึ่งในปี 2563 ได้กำหนดกฐินกาล ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 – วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563


และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ซึ่งขณะนี้มีพระอารามหลวงจำนวน 26 พระอาราม ที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ได้แก่ ๑. วัดราชคฤห์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๒. วัดนาควัชรโสภณ (ธ) จังหวัดกำแพงเพชร ๓. วัดขันเงิน จังหวัดชุมพร ๔. วัดราชบุรณะ จังหวัดชุมพร ๕. วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย ๖. วัดแจ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๗. วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๘. วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง ๙. วัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐. วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดาหาร ๑๑. วัดเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๑๒. วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๑๓. วัดสัตตนารถปริวัตร (ธ) จังหวัดราชบุรี

๑๔. วัดสุรชายาราม (ธ) จังหวัดราชบุรี๑๕. วัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี ๑๖. วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี ๑๗. วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน ๑๘. วัดศรีสุทธาวาส (ธ) จังหวัดเลย ๑๙. วัดมหาพุทธาราม จังหวัดศรีสะเกษ ๒๐. วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา ๒๑. วัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา ๒๒. วัดในวัง จังหวัดสงขลา ๒๓. วัดโบสถ์ (ธ) จังหวัดสิงห์บุรี ๒๔. วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๕. วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๖. วัดพิศาลรัญญาวาส (ธ) จังหวัดหนองบัวลำภู ดังนั้น กรมการศาสนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงดังกล่าวได้ที่กรมการศาสนา ก่อนจะถึงช่วงเริ่มถวายผ้าพระกฐิน


​อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ จำนวน 18 พระอาราม เนื่องจากปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง กรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่สมควรขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย และ
ผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตนก็ได้

โดยกรมการศาสนา จัดผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน ประกอบด้วย ๑.ไตรจีวร ๒.ผ้าห่มพระประธาน ๓.เทียนพระปาติโมกข์
๔.บาตรพร้อมถลกบาตร ๕.ปิ่นโตสแตนเลส ๖.ช้อนส้อมคาว-หวาน พร้อมซองบรรจุ ๗.กระติกน้ำไฟฟ้า ๘.ชุดแก้วน้ำกระบะมุก ๙.โคมไฟตั้งโต๊ะ ๑๐.พรม ๑๑.หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน ๑๒.ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน ๑๓.ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป ดังนั้น หากกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปมีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ พระอารามหลวงในปี 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือ โทร 0 2209 3721.

 

Related posts