ชุมพร – บูรนาการสร้างความพัฒนา “บ้านพ่อหนองใหญ่” เพื่อการท่องเที่ยว

ชุมพร – บูรนาการสร้างความพัฒนา “บ้านพ่อหนองใหญ่” เพื่อการท่องเที่ยว

ชลประทานชุมพร –   โยธาธิการฯชุมพร   ปภ.จังหวัดชุมพร  ร่วมมือ บูรนาการพัฒนา “บ้านพ่อหนองใหญ่” เพื่อการท่องเที่ยว

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30น.  ณ ศาลาชมกวาง โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร นายนพดล มีวิเศษ ผอ. โครงการชลประทานชุมพร ร่วมกับ นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต ผอ.โยธาธิการและผังเมืองชุมพร พร้อมด้วย นส. สุนารี บุญชุบ ผอ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองชุมพรและเจ้าหน้าที่ชลประทานชุมพรเข้าร่วมแถลงข่าว โดยมีสื่อมวลชนหลายสำนักเข้าร่วม

นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต ผอ.โยธาธิการและผังเมืองชุมพร กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ เป็นโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานโครงการแห่งนี้ให้ชาวชุมพร เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของชุมพร และใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และเพื่อการประปา พระองค์ท่านยังทรงพระราชาทานแนวทางของ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาแนวคิด และให้พื้นที่แห่งนี้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวชุมพร  เช่น พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่พี่น้องประชาชนสัมผัสได้จริง เป็นแหล่งเรียนรู้ในหลายๆ โดยส่วนใหญ่ที่จะเน้นในการพึงพาตนเองตามหลักการของ “เศรษฐกิจพอเพียง”

ประชาชนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา” ที่ประชาชนสัมผัสได้ จริงอย่างเช่น “สะพานชมกวาง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนเข้ามาให้อาหารกวางและชมกวาง ชมธรรมชาติเหมือนกับ “เดอะลากูน” และเป็นสถานที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆของจังหวัดชุมพรหลายกิจกรรม     ปัญหาเรื่องผักตบชวาได้กำจัดผักตบชวาที่กรมโยธาธิการฯมอบหมายให้ โยธาธิการชุมพร บูรนาการ่วมกับกรมชลประทาน เก็บผักตบชวาในพื้นที่โครงการหนองใหญ่ และคลองที่เชื่อมต่อโครงการหลายแห่ง และเราสามารถเก็บผับตบชวาในเวลา 1เดือนครึ่งจัดเก็บได้แล้ว  7,500 ตัน  วันนี้เราจะไม่เห็นผักตบชวาแล้ว สำหรับผักตบชวาก็มีประชาชนนำไปหมักเป็นปุ๋ย ตามแนวทางของ “ศาสตร์พระราชา” อันจะทำให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดเงินในการซื้อปุ๋ยอีกทางหนึ่ง

นายนพดล มีวิเศษ ผอ.โครงการชลประทานชุมพร กล่าวว่า นอกจากการบูรนาการกับโยธาธิการแล้ว ทาง ชลประทานชุมพร ยังได้ตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ในอาคารดังกล่าว อยู่ตรงข้ามรูปปั้นลิง บริเวณริมสระหนองใหญ่ ภายในอาคาร ก็จะมีการแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่างๆ การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยที่ครบวงจร ที่ประชาชนหรือเกษตรกรสามารถนำไปต่อยใช้ได้จริง  และทางกรมชลประทานยังได้นำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารชลประทานเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติที่เป็นจริงได้ ซึ่งเป็นต่อยอดของ “ศาสตร์พระราชา” ต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงาน

Related posts