ชุมพร – พิธีต้อนรับ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

ชุมพร – พิธีต้อนรับ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

   วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. วัดชุมพรรังสรรค์  ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  กำหนดจัดพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ” พระปลัดชัยณรงค์ กมฺมสุทฺโธ ” และพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายบูรพาจารย์ และอดีตเจ้าอาวาส วัดชุมพรรังสรรค์  นายนักรบ ณ ถลางนายอำเภอเมืองชุมพรเป็นประธานพิธีรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  โดยมีพระมงคลวราจารย์ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดชุมพรรังสรรค์ ร่วมกับ นายธานี พิกุลทองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร  ว่าที่ ร.ต.ประชุม  โพธิ์ทักษิณ  ดร.มยุรีย์ ทิพย์ญาณ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝวาหมินกงลิจังหวัดชุมพร  คณะสงฆ์วัดชุมพรรังสรรค์ พุทธบริษัท ทายกทายิกา

    พระเดชพระคุณ พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เมตตา มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และกล่าวสัมโมทนียกถา

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 10มกราคม 2565 เลขาธิการมหาเถนสมาคมเสนอว่า พระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ได้มีลิขิต ที่ จญ.ต. 082/2564 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 แจ้งตามรายงานของ พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 ว่า เจ้าคณะจังหวัดชุมพร ได้เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง ตามที่เจิอาวาสพิจารณาเสนอ จำนวน 1 รูป คือ พระปลัด ชัยณรงค์ กมฺสุทฺโธ อายุ 38 พรรษา 18 น.ธ.  เอก ร.บ.  วัดชุมพรรังสรรค์  ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการ การเสนอแต่งตั้ง พระปลัด ชัยณรงค์ กมฺมสุทฺโธ ให้ดำรงตำแห่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามความในข้อ 6 ข้อ26 และ ข้อ 32 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่หนใต้แล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

บัดนี้เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระบัญชา แต่งตั้ง ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว

ธนากร โกศลเมธีรายงาน

Related posts