ม.อ.และ สสว. พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ภาคใต้ ปี2563 ให้แข็งแกร่งและก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล

ม.อ.และ สสว. พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ภาคใต้ ปี2563 ให้แข็งแกร่งและก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ด้วยโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563 พร้อมจัดงานเทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด”เลิกทำสิ่งเก่า เริ่มทำสิ่งใหม่” วันที่ 29-30สิงหาคม 2563 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เน้นนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ในการจัดการและการผลิต โดยมีผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 153 ราย มาจัดจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมการแสดงบนเวที โดยศิลปินรับเชิญ


โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563  นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝายกฎหมาย และบริการวิชาการ

 

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รศ.ดร.มิตรชัยจงเชี่ยวชำนาญ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม  คณะกรรมการจัดโครงการ  ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) ผู้แทนธนาคารออมสิน และผู้แทนธนาคาร SME Development Bank และผู้ประกอบการในโครงการ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน และเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดนิทรรศการ ม.อ.วิชาการ ต่อเนื่องในงานดังกล่าวด้วย

ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ทีมงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการที่ทันกับโลกยุคสมัยใหม่  โดยการนำเทคโนโลยียุคดิจิทัล มาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ มีองค์ความรู้ด้านการจัดการที่ถูกหลักการ งานแสดงสินค้าในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดและขยายกิจการ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป  ขอชื่นชมและขอบคุณคณะทำงาน

อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปี 2563 กล่าวว่า การทำโครงการนี้เป็นปีที่ท้าทาย มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันและโจทย์ของการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยาก ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 153 ราย ได้รับองค์ความรู้ กระบวนการคิดที่ถูกต้อง เพื่อจะต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ผู้ประกอบการได้ผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1.จุดประกายผู้ประกอบการยุคใหม่ “เลิกทำสิ่งเก่า เริ่มทำสิ่งใหม่” จำนวน 1,547 รายกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพธุรกิจกเชิงลึก จำนวน 591 ราย และกิจกรรมที่ 3 การทดสอบตลาด ในเทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้  ครั้งที่ 4 จำนวน 153 ราย

ทั้งนี้คณะทำงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563 เป็นคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ   ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ  ดร.กุลกานต์ เมเวส  ดร.ณติกา ไชยานุพงศ์   ดร.ดรณีกร สุปันตี  อาจารย์กาญจนาถ จงภักดี ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.จงพิศ ศิริรัตน์ และอาจารย์วรกิตติ์ แซ่จิ้ว พร้อมทั้งทีมงานของสำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายอินทัช หงษ์ทอง จาก กลุ่ม โหนดศิลป์ จากกลุ่มคนพิการ สร้างอาชีพ อ.ระโนด จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ได้รับโอกาสในการเข้ารับการอบรม และมาเปิดตลาดงานหัตกรรรมจากใบตาล และได้รับคำแนะนำ ในการจัดจำหน่าย ทำให้มียอดขายดีขึ้น ขณะนี้มีการนำไปเป็นของขวัญแก่ผู้เกษียณ เป็นจำนวนมาก

Related posts