ชุมพร – เปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ(สำหรับกองร้อยควบคุมฝูงชน) ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

ชุมพร – เปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ(สำหรับกองร้อยควบคุมฝูงชน) ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

วัน 1 กันยายน ๒๕๖๓เวลา 13.30 น. พลตำรวจตรีวิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ(สำหรับกองร้อยควบคุมฝูงชน) ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ณ ลานฝึก มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดชุมพร[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=I0QfJDK-lyU[/embedyt]

พันตำรวจเอก ภคพล ทวิชศรี กล่าว กฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ คือ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ  ประกอบกับมาตรา 19 วรรคเจ็ด บัญญัติไว้ว่า   “เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ ความเข้าใจและอดทนต่อสถานการณ์ชุมนุมสาธารณะ และต้องแต่งเครื่องแบบเพื่อแสดงตัว และอาจใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนได้ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด”ดังนั้น การฝึกอบรมในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้มีทักษะความเข้าใจและอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลการชุมนุมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หัวข้อการอบรม จำนวน ๗ หัวข้อ รวมทั้งสิ้น ๒๙ ชั่วโมง ดังนี้ 1) การบรรยาย 2 หัวข้อ รวม 5 ชั่วโมง คือ- พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 – ทบทวนกรณีศึกษาการปฏิบัติของกองร้อยควบคุมฝูงชน 2) ภาคฝึกปฏิบัติ ๕ หัวข้อ รวม ๒๔ ชั่วโมงคือ – ฝึกปฏิบัติการควบคุมกองร้อยควบคุมฝูงชนขนาดเล็ก- ฝึกปฏิบัติรูปขบวนและอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน- ฝึกปฏิบัติชุดควบคุมฝูงชนเคลื่อนที่เร็ว- ฝึกตามสถานการณ์สมมุติ – สาธิตการปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำกองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 1 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร และข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำกองบังคับการกองร้อยที่ 2 ซึ่งยังไม่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 จำนวนทั้งสิ้น180 นายและได้รับการสนับสนุนวิทยากรชุดครูฝึกจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8, กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร และสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร รวม 8 นาย

           พลตำรวจตรีวิมล พิทักษ์บูรพา กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ อันเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน แต่โดยสภาพแล้ว การชุมนุมย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะการชุมนุมสาธารณะที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และชุมนุมต่อเนื่องยาวนาน เสรีภาพในการชุมนุมจึงเป็นเสรีภาพที่ต้องจำกัดอยู่ภายใต้กฎหมาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ในการชุมนุมสาธารณะ  จะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “ประชาชน ย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”   เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ ในการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชุมนุม และดูแลบริหารจัดการ การชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะจึงต้องเข้าใจข้อกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้มีทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจการดูแลการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

 

Related posts