สภาคนพิการอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดให้คลังโอนเงินที่ยึดจากกองทุนคนพิการคืนทั้ง 2,000 ล้านบาท!

สภาคนพิการอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดให้คลังโอนเงินที่ยึดจากกองทุนคนพิการคืนทั้ง 2,000 ล้านบาท!

วันนี้ (1 กันยายน 2563) ณ ศาลปกครองสูงสุด นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ทนายชัยรัตน์ แสงอรุณ และนายสุนทร สุขชา นิติกร สภาคนพิการฯ ได้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอความเมตตาให้พิจารณาพิพากษาให้กระทรวงการคลังโอนเงินของคนพิการคืนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้ง 2,000 ล้านบาท

เนื่องด้วยเมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้กองทุนฯ นำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท กล่าวคือ ศาลให้กระทรวงการคลังคืนเงินกองทุนแค่ 1,000 ล้านบาทจากที่กระทรวงการคลังยึดไปทั้งหมด 2,000 ล้านบาท )

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเล็งเห็นว่าคนพิการจำนวนกว่า 2 ล้านคน จะได้รับความกระทบกระเทือนแสนสาหัส เพราะภัยโควิด-19 ที่ทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เจ้าของสถานประกอบการหลายแห่งมีการเลิกจ้างลูกจ้างอย่างรวดเร็ว หรือปิดกิจการลง วิกฤติการณ์ดังกล่าวทำให้กองทุนฯ มีรายได้จากการจ่ายเงินเข้ากองทุนของนายจ้างลดน้อยลง แต่กลับจะมีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้น เพราะ

1. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 รัฐบาลมิได้มีนโยบายที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินในการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการเลย มีแต่จะนำเงินจากกองทุนคนพิการ ไปใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการแทน เช่น การให้เงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤติโควิด คนละ 1,000 บาท (2 ล้านคน) ใช้เงินไปแล้ว 2,000 ล้านบาท การให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนกรณีฉุกเฉินเพื่อการประกอบอาชีพอีก 2,000 ล้านบาท และการพักชำระหนี้ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการอีกว่า 3,000 ล้านบาท ทำให้ขณะนี้ ณ เดือนกรกฎาคม 2563 เงินกองทุนมีทุนสะสมเพียงแค่ 7,000 ล้านบาท

2. ในขณะที่การประมาณการรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ที่ 4,374,589,860 บาท

3. อีกทั้งจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้นจากตอนที่สภาคนพิการยื่นฟ้องในปี 2560 จำนวน 1,700,000 คน เป็น 2,048,366 คนในปี 2563 ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 18 ภายในเวลาเพียงแค่ 3 ปี

ดังนั้นในอนาคตอันใกล้นี้ กองทุนคนพิการจะขาดสภาพคล่องอย่างแน่แท้ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ ไม่ว่าจะเพื่อการส่งเสริมการมีงานทำ/กู้ยืมเงิน การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การให้บริการด้านต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรของคนพิการ ไปจนถึงการฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมคนพิการสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยในฐานะเป็นองค์การคนพิการที่มีหน้าที่ติดตามการบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย รวมทั้งพิทักษ์สิทธิคนพิการ จึงใคร่ขอความเมตตาศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาให้มีความสอดคล้องตามพยานหลักฐานและเหตุสุดวิสัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้กระทรวงการคลังโอนเงินของกองทุนคนพิการคืนทั้ง 2,000 ล้านบาท

Related posts