ชลบุรี -จัดหางานชลบุรี จัดกิจกรรม แนะแนวอาชีพวิถีใหม่ รองรับ EEC (ชมคลิป)

ชลบุรี -จัดหางานชลบุรี จัดกิจกรรม แนะแนวอาชีพวิถีใหม่ รองรับ EEC

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=FEQvH84nU-8[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.63 ที่อาคารอเนกประสงค์ อาลิน่า 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แนะแนวอาชีพวิถีใหม่ รองรับ EEC” โดยมีนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานครั้งนี้


ทั้งนี้อัตราตำแหน่งงานว่างในจังหวัดชลบุรี โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มี ตำแหน่งงานว่าง จํานวน 943 อัตรา ของสถานประกอบการจำนวน 22 แห่งในจังหวัดชลบุรี แบ่งเป็น เพศชาย 227 อัตรา เพศหญิง 10 อัตรา และไม่ระบุเพศ 706 อัตรา ตำแหน่งงานว่างที่บริษัทแจ้งความต้องการเรียงลำดับจากมากไปน้อย (5 อันดับแรก) คือ พนักงานฝ่ายผลิต, พนักงานทั่วไป จำนวน 414 อัตรา ช่างเทคนิค : ช่างซ่อมบำรุง ช่างเชื่อม ช่างพ่นสี ช่างไฟฟ้า จำนวน 122 อัตรา เสมียน, เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ จัดเรียงสินค้า พนักงานคลังสินค้า จำนวน 88 อัตรา ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน


จำนวน 63 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักร, ด้านการประกอบ : ช่างประกอบ ช่างกลึง จำนวน 23 อัตรา
พนักงานขับรถ และอื่น ๆ : นักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน ผู้สูงอายุ ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ จำนวน 173 อัตรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่องาน “แนะแนวอาชีพวิถีใหม่ รองรับ EEC” ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย มีพื้นที่


ดำเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เขตพัฒนาเมือง โดยต้องบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน จัดระบบสาธารณูปโภครองรับการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเห็นชอบให้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth) จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยในอีก
20 ปีข้างหน้า เป็น “ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ที่กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาที่สำคัญคือ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยต้องการให้คนไทยมีงานทำถ้วนหน้า สร้าง


อาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่จะพัฒนาแรงงานให้มีทักษะเป็นแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งเป็นการปรับตัวให้เข้ากับวิถีใหม่ในการใช้ชีวิต (New Normal) จากการระบาดของโรคCOVID-19 ที่ส่งผลกระทบในทุกด้าน รวมทั้งด้านการประกอบอาชีพด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพวิถีใหม่ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่จะจบการศึกษาหรือกำลังจะศึกษาต่อ ได้รับรู้แนวโน้มความต้องการ


ของตลาดแรงงานเพื่อเตรียมสำหรับการประกอบอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จึงจัดงาน “แนะแนวอาชีพวิถีใหม่ รองรับ EEC” ขึ้น โดยภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “ทักษะฝีมือที่ตลาดแรงงานต้องการในยุคดิจิทัล” การจัดนิทรรศการจากสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ การออกร้านนำเสนอการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล การทำแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน นอกจากนั้นในวันนี้ยังมีการจัดงานนัดพบแรงงานร่วมด้วย จำนวน 22 บริษัท ตำแหน่งงาน 943 อัตรา เพื่อให้ผู้ที่ต้องการหางานทำได้สมัครงานกับนายจ้างโดยตรง ขณะเดียวกันสถานประกอบการก็สามารถคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการได้ ช่วยให้เกิดการจ้างงานอย่างรวดเร็ว ลดปัญหาการว่างงานได้อีกด้วย

รุ่งรัตน์ ชลบุรี

Related posts