ชุมพร – ปลูกป่าชายเลน คลองบางสนเพื่อดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน

ชุมพร – ปลูกป่าชายเลน คลองบางสนเพื่อดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว ให้เกียรติมาเป็นประธาน ปลูกป่าชายเลน คลองบางสนเพื่อดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน   ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง(ทช)  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3จังหวัดชุมพร  นายจินดา บุญจันทร์ บอร์ดบริหารสถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายศักดิ์ชาย พยัญตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบางสน  นายพัทธดนย์ สืบถวิลกุล  กำนันตำบลชุมโค จังหวัดชุมพร  และ   ทหาร  นายกเทศบาล  อบต.  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ตำบล  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนตัวแทนขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดชุมพร น้องนักเรียน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายศักดิ์ชาย พยัญตา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดเวที และปฏิบัติการปลูกป่าชายเลน หมู่ที่ 2 ตำบลชุมโค เกิดจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทที่ 3 สังกัดกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ มีบท บาท ภาระกิจหลัก ด้านเสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถ ขององค์กรชุมชนเป็นสำคัญ ส่วนองค์กรชุมชนในปัจจุบันได้จดแจ้งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 บทบาทภาระกิจสำคัญ เป็นเวทีกลางให้กลุ่มองค์กรที่จดแจ้งและไม่ได้จดแจ้ง รวมทั้งภาคีอื่นๆ ได้มาสะท้อนปัญหาความต้องการ และวิธีการแก้ปัญหา เสนอให้ทุกหน่วยงานซึ่งเป็นภาคีพัฒนาทั้ง ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ได้รับทราบ ทุกระดับตั้งแต่ส่วนท้องถิ่น ภูมิภาค และตรงไปที่ส่วนกลาง และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน งบประมาณสู่สภาองค์กรชุมชนโดยตรง ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการคุณภาพชีวิตในเมืองและชนบท โดยใช้ ลุ่มน้ำคลองบางสน เป็นระบบภูมินิเวศน์ร้อยกิจกรรมร่วมกัน อันประกอบด้วย ตำบลทะเลทรัพย์ ตำบลชุมโค  และตำบลบางสน ร่วมแผนงานการท่องเที่ยวชุมชน และการจัดการทรัพยากร จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ภายใต้แผนงานกิจกรรม 3 ตำบล รวมงบประมาณ 352,000 บาท ในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน

นายเจริญโชค พรหมชุติมา เปิดเผยว่า ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนคลองบางสนพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลชุมโค เพื่อการดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน และให้มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายทั้ง 3 ตำบล ที่ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการคุณภาพชีวิตในเมืองและชนบท โดยใช้ ลุ่มน้ำคลองบางสน เป็นระบบภูมินิเวศน์ร้อยกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยังยืนต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน

 

 

Related posts