“พม. จัดโครงการขับเคลื่อนงานพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา”

“พม. จัดโครงการขับเคลื่อนงานพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา”

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ “นายอนุกูล ปีดแก้ว” อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนงานพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง โดยมี “นางสาวนงลักษณ์ ยะสูงเนิน” ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง รวมทั้งสิ้น 65 คน

นายอนุกูล กล่าวว่า จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเคยประทานไว้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2544 ใจความตอนหนึ่งว่า “ประชาชนที่อยู่ในประเทศมีมานานแล้ว แต่ไม่ใช่คนไทย คือเขาไม่ถือว่าเป็นคนไทยที่แท้จริง เขาอยู่และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทยแท้จริง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ ถ้าไม่มีใครเอาใจใส่ ก็จะทำให้ความมั่นคงของประเทศด้อยไป” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัย และความมีเมตตาในการพัฒนาช่วยเหลือ ห่วงใยและไม่เลือกปฏิบัติแก่กลุ่มชนบทพื้นที่สูง

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ได้น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 มาพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงในการดำรงชีพ และได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคม ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การจะพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงตามต้องการของราษฎรบนพื้นที่สูง จึงได้จัด “โครงการขับเคลื่อนงานพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง” ขึ้น

โครงการนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วางแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ระยะ 3 ปี (2567 – 2569) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สืบไป นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย

Related posts