ชุมพร – โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณวัดถ้ำโพงพาง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

ชุมพร – โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณวัดถ้ำโพงพาง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 12.30 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์วัดสุวรรณคูหาวารีวง (วัดถ้ำโพงพาง) ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  นายกองเอก พุทธ  กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3   โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ระยะที่ 2) ร่วมกับ นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร    นางสาวฐิตาพรรณ ฉันทโชติ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน     บริษัทผู้ให้บริการ ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมการรับฟังจำนวน มาก

    นางสาวฐิตาพรรณ ฉันทโชติ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ ประกอบด้วย            บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขป้องกัน          การกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2  ต่อเนื่องจากโครงการเดิม ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ศึกษาตามแนวทางการจัดการชายฝั่งด้วยระบบกลุ่มหาดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้าน  การจัดการชายฝั่งโดยใช้ระบบกลุ่มหาด โดยคำนึงถึง   ความเหมาะสมทางวิศวกรรม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้กับชายฝั่งที่ประสบปัญหา การกัดเซาะอย่างบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น   อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการ นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการศึกษาโครงการ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมการประชุม

นายกองเอก พุทธ  กฤชคงพันธ์ เปิดเผยว่า  ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานการประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟัง ความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัด เซาะชายฝั่ง (ระยะที่ 2) พื้นที่ชายฝั่งบริเวณวัดถ้ำโพงพาง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในนามของจังหวัดชุมพร ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี เป็นอย่างยิ่ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนิน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา จึงได้ดำเนินการออกแบบและ ก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย และวิถีชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด  

การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงรายละเอียดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่งที่เหมาะสม โดยได้นำเอาแนวคิดการจัดการชายฝั่งด้วย “ระบบกลุ่มหาด” มา ประยุกต์ใช้ในการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นไปในลักษณะเชิงพื้นที่หรือในลักษณะระบบกลุ่มหาด จึงได้จัดทำโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่ง ระยะที่ 2 ในพื้นที่ชายฝั่งบริเวณวัดถ้ำโพงพาง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ตามแนวทางการจัดการชายฝั่งด้วยระบบกลุ่มหาดของกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง    ผมขอขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้จัดให้มีการประชุมในวันนี้ และ ขอขอบคุณผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมประชุม บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิด     การประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนว ทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณ           วัดถ้ำโพงพาง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ขอให้การประชุมในวันนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์  ทุกประการ

ธนากร โกศลเมธี  รายงาน

Related posts