บลูเทคซิตี้ ร่วมกับ EAบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)มอบทุนการศึกษา แก่นิสิตและนักศึกษา ภายใต้โครงการ EEC HDC และ Star of The Future ประจําปี 2565

บลูเทคซิตี้ ร่วมกับ EAบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)มอบทุนการศึกษา แก่นิสิตและนักศึกษา ภายใต้โครงการ EEC HDC และ Star of The Future ประจําปี 2565

 


เมื่อวันที่ ( 9 ส.ค.65 )เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นิสิตและนักศึกษา ภายใต้โครงการ EEC HDC และ Star of The Future โดยมีนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด ( มหาชน ) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ คุณสุรีย์ วศินพิตรพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ ในนามผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ และนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โดย บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ ทุน Star of the Future โดย นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ ประจำปี 2555


นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนากำลังคนรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System) อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล (Oleochemical) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC คือ มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา ในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามลำดับ


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า สำหรับปีการศึกษา 2565 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นทุนในโครงการทุนการศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากร เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ตลอดจนให้โอกาสในการเข้าฝึกงานกับกลุ่มบริษัทฯ รวมจำนวน 14 ทุน แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี 9 ทุนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5 ทุน และในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มอบ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการ Star of The Future จำนวน 4 ทุน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพยิ่งขึ้น เป็นกำลังสำคัญในสร้างคุณประโยชน์สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดให้มีความเจริญต่อไป


ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ ทางกลุ่มบริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การพัฒนากำลังคนรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System ) และอุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล (Oleochemical) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้รับทุนในหลายๆด้าน และขอขอบคุณกลุ่ม บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นแรงผลักดันเพื่อช่วยสร้างโอกาสให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในสายอาชีพ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไป
**************

Related posts