ชุมพร – ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล บริเวณ เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ กองหินแพ และบริเวณเกาะหลักง่าม

ชุมพร – ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล บริเวณ เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ กองหินแพ และบริเวณเกาะหลักง่าม

เมื่อวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2565  นายสุวรรณเนาว์ แสนสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้ร่วมกับ คณะสมาคมเยาวชน The Youth Fund นำโดย นายกฤษฏ์  ภักดีจิตต์ หัวหน้าโครงการ “ขยะคืนฝั่ง เพื่อทะเลไทย” ได้ทำกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล บริเวณ เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ กองหินแพ และบริเวณเกาะหลักง่าม ได้ขยะทะเลประมาณ 3 กิโลกรัม พร้อมได้ร่วมปลูกป่าชายเลน บริเวณ ปากคลองท่าจระเข้  จำนวน 100 ต้น  ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมในโครงการ “ขยะคืนฝั่ง เพื่อทะเลไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำขยะพลาสติก

มารีไซเคิลใช้ใหม่ กระตุ้นให้เกิดการลดการทิ้งขยะ ลดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสัตว์ทะเล และปะการังใต้ท้องทะเล สร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการเก็บและแยกขยะอย่างถูกวิธี แล้วหันมาใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรณรงค์สร้างความตระหนักปัญหาขยะทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก และเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเยาวชนเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts