ชุมพร – Doctor Train นำร่องออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และคลินิกเฉพาะทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร

ชุมพร – Doctor Train นำร่องออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และคลินิกเฉพาะทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30น. นายนิรุต มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และคลินิก เฉพาะทาง   Doctor Train  ร่วมกับศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร นายแพทย์ อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์  นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ คณะผู้บริหารการรถไฟฯ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    เจ้าคุณทหารลาดกระบัง     ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  พนักงาน-ลูกจ้างการรถไฟฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน   จากการร่วมมือกันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ Doctor Train ครั้งแรก กับการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยส่งตรงถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศผ่านระบบรางรถไฟ โดยนำร่องออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และคลินิกเฉพาะทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นครั้งแรก ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ สถานีชุมพร จังหวัดชุมพร

   นายสุชีพ สุขสว่าง  กล่าว  ผมในนามของคณะทำงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  การวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อสร้างความยั่งยืน ให้กับสังคม ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอขอบคุณท่านผู้ว่าการรถไฟ แห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ การรถไฟฯ และสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันนี้  โครงการ Doctor Train เพื่อความยั่งยืน เป็นกิจกรรมการออกหน่วย แพทย์เฉพาะเคลื่อนที่ โดยทีมคณะแพทย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และแพทย์จากโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากรที่ร่วมมือ นำศักยภาพของแต่ละฝ่ายมาใช้ในเกิดประโยชน์สูงสุด ทางด้านการแพทย์  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของการรถไฟฯ ครอบครัว และประชาชน ทั่วไป เป็นการให้บริการแพทย์ทางไกล ให้บริการสอบถามปัญหาสุขภาพทั่วไป ปัญหาการเจ็บป่วย การวินิจฉัยเบื้องต้น ตลอดจน แนวทางการรักษาที่เป็นไปได้ ผ่าน chatbot ซึ่งจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยปัญญาประดิษฐ์

 

และกลุ่มเป้าหมาย สามารถสอบถามปัญหา และนัดหมายเพื่อรับการตรวจ วินิจฉัยกับคลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่ได้ รวมถึง คลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่ ทางรถไฟ โดยการออกแบบคลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่ทางรถไฟ ด้วยการนำ ตู้รถไฟมาดัดแปลงให้มีพื้นที่เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสม ซึ่งจะเริ่ม ดำเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖    สำหรับการออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ ณ ศูนย์บำรุงทาง ภาคใต้ จังหวัดชุมพรครั้งนี้ ได้ทำประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากร ของการรถไฟฯ และครอบครัว รวมถึง ประชาชน ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษา และหันมาใส่ใจสุขภาพ ร่วมลงทะเบียนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรค ฟรี ผ่าน QR code หรือ walk-in เข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ จังหวัด ชุมพร ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. หรือจนกว่าผู้รับบริการจะหมดในแต่ละวัน ซึ่งในปีถัดไปการรถไฟฯ  จะเลือกออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ไปยังภูมิภาคอื่น ๆ  ทั่วประเทศ

 

นายนิรุต มณีพันธ์ กล่าว่า ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม การออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ ที่ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ จังหวัดชุมพร ในวันนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการวิจัยและ พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม   ผมขอขอบคุณ ในความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แบบนี้ขึ้นมา เราได้นำศักยภาพที่มี มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อพี่น้องคนรถไฟ ประชาชน และสังคม  โครงการ Doctor Train เพื่อความยั่งยืนนี้ มุ่งหวังที่จะให้บุคลากร ของการรถไฟฯ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถ เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างสะดวก และสามารถนัดตรวจ

ติดตาม ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน โดยการรถไฟฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศ ที่มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ มีความรู้ความสามารถ มีผลงานวิจัยต่างๆมากมาย จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับ สากล รวมถึงมีแนวคิดในการผลิตแพทย์ที่มีความโดดเด่น ด้านการผลิต นวัตกรรมและการวิจัย และในอนาคต ยังมีแนวคิดในการให้บริการการแพทย์ ทางไกล ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับสอบถามปัญหาสุขภาพทั่วไป ผ่าน แชท บอต และการจัดทำคลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่ร่วมกับการรถไฟฯ โดยการรถไฟฯ กำลังพัฒนาตู้รถไฟเพื่อใช้เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อไป ดูแลพี่น้องคนรถไฟ และครอบครัว รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จ และสามารถนำมาใช้ได้ในปีหน้า   การออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ ที่ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ จังหวัดชุมพรในครั้งนี้ เป็นการนำร่องหรือเรียกได้ว่าเป็นที่แรก โดยหลังจากนี้ จะเพิ่มการให้บริการไปเส้นทางอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป เพื่อให้พี่น้องคนรถไฟ ครอบครัว และประชาชน ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้อย่างทัดเทียมกัน ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ คณะแพทย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะแพทย์-พยาบาลของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร และคณะทำงานทุกคน ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการผนึกกำลังร่วมกัน จนเป็นที่มา ของกิจกรรมในวันนี้ ผมขอให้กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ Doctor Train นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนรถไฟ ครอบครัว และ ประชาชนทุกๆคน ให้สามารถเข้าถึงการรักษา และมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บครับ

ธนากร โกศลเมธี รายงาน

Related posts