บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯ ไทย-จีน เดินหน้าแผนการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก จังหวัดระยอง จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ประชาชนครั้งที่ 2

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯ ไทย-จีน เดินหน้าแผนการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก จังหวัดระยอง จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ประชาชนครั้งที่ 2 ประชาชนกว่า 500 คน จาก 3 อำเภอ พื้นที่ตั้งและรัศมีโครงการเข้าร่วมรับอย่างหนาแน่น

วันนี้ (6 ก.ย. 65) เวลา 09:30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองละลอก จ.ระยอง บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระยอง ไทย-จีน จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ต.หนองละลอก และต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จังหวัดระยอง ซึ่งดำเนินการโดย บริษัทโฟร์เทียร์คอนซัลแตนต์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาโครงการ โดยมี นายวิจิตร พาพลงาม ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานเปิดการประชุม

ทั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ตั้งโครงการฯ และพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการฯ จาก 3 อำเภอ 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองละลอก ตำบลหนองตะพาน ตำบลบ้านค่าย ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย ตำบลมาบข่า ตำบลมาบข่าพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมกว่า 500 คน มาร่วมรับฟังการประชุม บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายวิจิตร กล่าวว่า การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีเปิดเวทีให้ทุกคนได้แสดงความเห็น และข้อเสนอแนะที่มีการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ขึ้นตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมและบ้านของเราขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผลในการพูดคุย เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนอำเภอของเราให้เดินหน้าต่อไปได้

ด้านนายจ้าว ปิง กรรมการบริหาร บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการนำเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก โดยในวันนี้ได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลงานการศึกษาผล
กระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ และขอขอบคุณทุกความเห็น ทุกข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชน ประชาชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ซึ่งทางโครงการฯ จะนำความเห็นเหล่านี้ ไปกำหนดเป็นมาตรการในการดูแลโครงการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ด้านนางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ. จะนำรายงานและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบไปกำกับดูแลโครงการ รวมทั้งบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมภายใต้กรอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของ ชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุลเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

Related posts